การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์การไฟฟ้านครหลวง

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์การไฟฟ้านครหลวง
Development of E-Learning for MEA
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธีรวัฒน์ ชะเอมวัน, นายชาคริต บำรุงเขต
Mr. Teeravath Cha-aamwan, Mr. Chakrit Bomrungkeath
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
พ.ต.ดร.นรณัฐ สงวนศักด์โยธิน
Dr. Noranuth Sa-nguansakyothin
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

ธีรวัฒน์ ชะเอมวัน และ ชาคริต บำรุงเขต. (2558). การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์การไฟฟ้านครหลวง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

       เนื่องจากบริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้ประมูลโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการปรับปรุงและพัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นโครงการประมูลซอฟต์แวร์พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้รับใบอนุญาตในการพัฒนาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบเดิมของสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ของการไฟฟ้านครหลวงจะเป็นการใช้ อะโดบี้ แฟลชในการเรียนบทเรียนและการทำแบบทดสอบ ซึ่งผู้เรียนจะต้องเรียนและทำแบบทดสอบจนจบและคะแนนจากการสอบจะถูกตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบแล้วจึงนำคะแนนทั้งหมดกรอกลงบนคอมพิวเตอร์อีกครั้ง ประกอบกับปัญหาการรองรับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนซึ่งระบบเก่าไม่สามารถรองรับได้และโปรแกรมเดิมทำงานกับองค์ประกอบโปรแกรมใหม่ไม่ได้ จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงได้มีโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรมเล็กโตล่า ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแบบทดสอบโดยใช้งานร่วมกับระบบ ซาบ้า ซึ่งเป็นฐานข้อมูลผลการทดสอบของการทำแบบทดสอบ คือสามารถสร้างแบบทดสอบได้และทำการบันทึกคะแนนจากการทดสอบได้ โปรแกรมสามารถแก้ไขข้อสอบเพิ่มเติมจากเดิมได้และมีการบันทึกลงบนฐานข้อมูล จากการทดสอบพบว่าโปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างดี และมีระดับความพอใจอยู่ที่พอใจมากถึงมากที่สุด

คำสำคัญ: สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์, ซาบ้า, เล็กโตล่า


Abstract

The Universal Communication Systems Co., Ltd. bided the project for purchasing equipment and developing the e-learning software. This project was bided for software to develop e-learning systems with legal license by e-bidding. The previous e-learning system at Metropolitan Electricity Authority (MEA) used Adobe Flash for learning lessons and doing quiz. The learners can finish each subject and then do quiz to complete their study. The score from an examination is examined by an administrator, then is recorded to an administrator’s computer. Another problem is the previous system cannot work with new model of smart phones. It cannot work with new software components. From the problems, mentioned above, we have developed e-learning project, using the Lectora Inspire software to develop instructional media and quizzes. The project must work together with Saba database management systems, used to record the exam result. The program can create exam paper and record the result into the database. The program can also modify the exam paper and record it in database. For testing of the program, we found that the program can operate well and got the level of satisfy in very satisfying to most satisfying.

Keywords:  e-learning, Saba, Lectora.


การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์การไฟฟ้านครหลวง / Development of E-Learning for MEA  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 224
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print