ระบบวัดและจัดเก็บข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิสำหรับตู้ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Last modified: November 21, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบวัดและจัดเก็บข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิสำหรับตู้ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
System for Measuring and Storing Voltage and Temperature  Data for Network Equipment Cabinets
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสกุลรัตน์ รวงกระโทก
Miss Sakunrat  Rongkatok
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ขวัญชัย กังเจริญ
Mr. Kwanchai  Kungcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

สกุลรัตน์ รวงกระโทก. (2560). ระบบวัดและจัดเก็บข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิสำหรับตู้ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท สยามน้ำมันละหุ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่นำเข้าเมล็ดละหุ่งเพื่อมาทำการสกัดเอาน้ำมันละหุ่งสำหรับการขายและส่งออก ในการดำเนินธุรกิจมีการจัดทำเอกสารต่างๆ ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ และมีการติดต่อกับลูกค้าผ่านอินเทอร์เน็ต จากการดำเนินงานทางแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่ามีอุปกรณ์ภายในตู้ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโรงงานเกิดชำรุดโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ในเบื้องต้นสันนิจฐานว่าอาจเกิดจากสองสาเหตุคือ แรงดันไฟฟ้า และอุณหภูมิในตู้ติดตั้ง ทางแผนกฯ จึงได้มอบหมายให้จัดทำเครื่องมือที่สามารถวัดและจัดเก็บข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิในตู้ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์สาเหตุอาการชำรุดของอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในตู้

จากปัญหาข้างต้นผู้จัดทำได้จัดทำ “ระบบวัดและจัดเก็บข้อมูลอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าสำหรับตู้ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์” ชุดควบคุมใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino nano เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์วัดแรงดันไฟฟ้าชนิดหนึ่งเฟส และเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ โดยมีการแสดงผลที่วัดได้บนจอ LCD และใช้ Internet Shield ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อทำการส่งข้อมูลไปยังแอ๊ปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนในการดูผลจากการวัดแบบทันกาล

ผลจากการทดสอบพบว่า ระบบสามารถวัดอุณหภูมิ และแรงดันไฟฟ้า พร้อมทั้งส่งข้อมูลไปบันทึกยัง IoT Cloud โดยสามารถดูผลจากการวัดแบบทันกาลผ่านทางจอ LCD หรือผ่านแอ๊ปพลิเคชั่น “Blynk” บนสมาร์ทโฟน ได้ รวมทั้งยังสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังบน IoT Cloud จากผู้ให้บริการ “ThingSpeak” ได้ ทำให้แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สาเหตุอาการชำรุดของอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในตู้ต่อไป

คำสำคัญ: ระบบวัดและจัดเก็บข้อมูล, อุณหภูมิ, แรงดันไฟฟ้า, Arduino nano, Internet Shield


Abstract

Thai Castor Oil Co., Ltd. is a company that imports castor beans to extract oil for sales and export. In their business operations, documentation was made via the computer system and contact with customers via the internet. From the operation of the Information Technology Department, it was found that some devices inside the network equipment cabinet in the factory were damaged by unknown reasons. Initially, it was possible that there were two causes, electric voltage and temperature in the cabinet. The department was assigned to create tools that can measure and store data of electric voltage and temperature in cabinet, and bring the data to analyze the equipment damage causes in the cabinet.

From the above problems, the owners has created a “System for Measuring and Storing Voltage and Temperature Data for Network Equipment Cabinets”. The control unit uses a Arduino nano microcontroller connected to the single phase voltage sensor and temperature sensor with the results displayed on the LCD and uses Internet Shield to connect to the internet for send data to the application on the smartphone to view the real time results.

The results of project showed the system can measure temperature and voltage together with sending information to the IoT Cloud, which can view the real time results via the LCD monitor or through the application “Blynk” on the smartphone. Users can also browse historical data on IoT Cloud from service providers “ThingSpeak”. Therefore the department can bring the information obtained to analyze the equipment damage causes in the cabinet.

Keywords: system for measuring and storing data, temperature, voltage, arduino nano, internet shield.


ระบบวัดและจัดเก็บข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิสำหรับตู้ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ | System for Measuring and Storing Voltage and Temperature  Data for Network Equipment Cabinets

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 220
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print