เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อบันทึกข้อมูลปัญหาระหว่างพัฒนาโปรแกรม

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อบันทึกข้อมูลปัญหาระหว่างพัฒนาโปรแกรม
Web Application for Issue Log
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายนราธร ขจรฤทธิ์, นายณัฐพล โฆษิตสันต์
Mr. Narathon Krajornroth, Mr. Natthaphon Krositsan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.กาญจนา ศิลาวราเวทย์
Dr. Kanjana  Srilavaraveth
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

นราธร ขจรฤทธิ์, ณัฐพล โฆษิตสันต์. (2558). เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อบันทึกข้อมูลปัญหาระหว่างพัฒนาโปรแกรม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ฟรีวิลล์โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นผู้รับพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรต่างๆ ซึ่งพนักงานที่เป็นทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทได้รวบรวมปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบเอกสารที่มีจำนวนมาก บริษัทจึงมีความต้องการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อบันทึกปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาระหว่างการพัฒนาโปรแกรม จากการทดสอบใช้เว็บแอพพลิเคชั่นพบว่า สามารถบันทึกปัญหา รายละเอียดของปัญหา สาเหตุ ชื่อบันทึกปัญหา วิธีการแก้ปัญหา และชื่อผู้เสนอวิธีการแก้ปัญหา ทำให้บุคคลากรภายในทีมสามารถเข้าดูรายละเอียด และทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมีแนวทางการแก้ไขได้อย่างถูกต้องชัดเจน

คำสำคัญ:   บันทึกข้อมูลปัญหา, พัฒนาโปรแกรม, เว็บแอพพลิเคชั่น


Abstract

Freewill Solutions Co. Ltd. is a software developer and professional services provider. The software development’s team save problems and solutions in the form of documents with a lot. This project develops web application to record the problems and the solutions during application development. Using this web application found that the staff within the team can see the list of problems, details of the problem, cause of the problem and proposed solution of the problem. The staffs within the team can see the detail and share the answer of the problems at the same time.  It make the problems with clearly and correctly solutions.

Keywords:  Issue Logging, Program, Web Application.


เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อบันทึกข้อมูลปัญหาระหว่างพัฒนาโปรแกรม |  Web Application for Issue Log  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 229
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print