ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ

Last modified: February 2, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ
Factors Affecting Decision to Play Online Game on Mobile phone of People
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอภิวัฒน์ หอมทวนลม
Mr. Aphiwat Homthuanlom
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
Dr. Rungroje Songsraboon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2563
2020
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 9-10 July 2020

การอ้างอิง/citation

อภิวัฒน์ หอมทวนลม. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ คือ (1) เพื่อสำรวจปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ที่เล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ (2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ (3) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่ใช้บริการเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ จำนวน 400 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในกรวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square)

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายโดยมีอายุระหว่าง 21-30 ปี ซึ่งส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสเป็นโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียนนักศึกษาและส่วนใหญ่มีรายได้ 10,000-20,000 บาท นอกจากนี้ การพิจารณาการตัดสินใจเล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ส่วนใหญ่พิจารณาจากคุณภาพของเกมออนไลน์และความหลากหลายของตัวเกมออนไลน์ คือ ต้องการหากิจกรรมทำยามว่าง นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่า การตัดสินใจในระดับสูงที่สุดคือด้านรูปแบบการใช้ชีวิต การทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางจิตวิทยามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ

คำสำคัญ: ปัจจัยทางจิตวิทยา, เกมออนไลน์, โทรศัพท์มือถือ


Abstract

The objectives of this research were: (1) to explore the personal factors of people who play online games on mobile phones; (2) to study psychological factors affecting the decision to play online games on mobile phones; and (3) to study the decision to play online games on mobile phone. The sample group was 400 people with purposive sampling and used a questionnaire as a research tool. The statistics used in the research were percentage, mean and standard deviation. The hypothesis testing used Chi-square statistics.

The results of this research indicated that most of the samples were male, aged between 21-30 years old, single, graduated with a bachelor’s degree, worked as students, and earned monthly income of 10,000-20,000 Baht. Furthermore, the criteria supporting the decision to play online game on mobile phone was quality and the variety of online games. The main reason to play online games was to have activities doing leisure time. The hypothesis testing results indicated that personal and psychological factors were related to the decision to play online games on mobile phone.

Keywords: Psychological factors, Online games, Mobile phone.


ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ | Factors Affecting Decision to Play Online Game on Mobile phone of People

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1015
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code