ไข่ปลาหมึกทอดราดซอสเกาหลี

Last modified: January 12, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ไข่ปลาหมึกทอดราดซอสเกาหลี
Deep Fried Squid Eggs with Korean Sauces
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ทัศนีย์  วีรวงศาธร, นางสาว ฐิติรัตน์  เจียมพูนทรัพย์, นาย ฐิติพันธ์  รุ่งศรานนท์
Ms. Tassanee  Weerawongsathorn, Ms. Thitirat  Jiampoonsub, Mr. Thitiphan  Rungsaranon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ จินต์จุฑา  ไชยศรีษะ
Ms. Jinjuta Chaisrisa
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

ฐิติพันธ์  รุ่งศรานนท์, ฐิติรัตน์  เจียมพูนทรัพย์ และ ทัศนีย์  วีรวงศาธร. (2561). ไข่ปลาหมึกทอดราดซอสเกาหลี. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ แพทินัม ประตูน้ำ เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจ และแหล่งแฟชั่น ช้อปปิ้ง ที่ได้รับความนิยมของกรุงเทพ จุดเด่นอย่างหนึ่งของโรงแรมได้เน้นจุดขายทางด้านอาหารที่มีบุฟเฟ่ต์ 3 ช่วง ตลอดทั้งวัน โดยทางคณะผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไข่ปลาหมึกกล้วยที่เหลือใช้จากห้องครัวร้อนมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการลดปัญหาจากการเกิดขยะประเภทเนื้อสัตว์ อีกทั้งยังสามารถสร้างเมนูอาหารให้มีความหลากหลายในไลน์บุฟเฟ่ต์ของโรงแรม

คณะผู้จัดทำมีความสนใจในวัตถุดิบที่เหลือใช้อย่างหนึ่ง คือไข่ปลาหมึกกล้วย ที่ทางโรงแรมมีการใช้แค่ตัวปลาหมึกเท่านั้น ในขั้นตอนการเตรียมทำความสะอาดปลาหมึก ในตัวของปลาหมึกกล้วยจะมีไข่ปลาหมึกกล้วยที่ทางโรงแรมไม่ได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นทางคณะ ผู้จัดสนใจที่จะสร้างเมนูใหม่จากไข่ปลาหมึกกล้วยและได้คิดเมนูไข่ปลาหมึกทอดราดซอสเกาหลี โดยคิดมาจากวัตถุดิบที่สามารถหาได้จากในครัวของโรงแรม ทางคณะผู้จัดทำได้นำออกไลน์บุฟเฟ่ต์ ผลปรากฏว่าไข่ปลาหมึกทอดราดซอสเกาหลีสามารถนำออกขายได้จริง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.83

คำสำคัญ: อาหารทะเล, ไข่ปลาหมึกกล้วย, ซอสเกาหลี


Abstract

Novotel Bangkok Platinum Pratunam is a 4-star hotel located in the heart of the business district and popular places for fashion shopping in Bangkok. One of the highlights of the hotel is the signature food service, including 3 buffets throughout the day. The researchers aimed to bring the squid egg left from the hotel kitchen to maximize the benefit and reduce the problem of meat waste generation. Moreover, it can also create an additional menu item for the hotel buffet line as well.
The researchers were interested in using the remaining squid eggs which was the raw materials that the hotel kitchen did not use, they only used the body. In the process of washing the squid, the eggs in its body will be left unused. Therefore, the researchers had created a new menu item from squid eggs named ‘fried squid eggs with Korean sauce’, from the the idea of using the raw materials that can be found in the hotel kitchen. After the new menu item had been released to the buffet line, the results indicated that the fried squid eggs with Korean sauce could be actually sold out with a satisfaction mean of 4.83.

Keywords:  seafood, squid egg, Korean sauce.


ไข่ปลาหมึกทอดราดซอสเกาหลี / Deep Fried Squid Eggs with Korean Sauces

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 244
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print