ครัวซองต์พะแนงลาวา

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ครัวซองต์พะแนงลาวา
Croissant Panang Lava
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุชานารถ อุษาปัญญากูล, นางสาวเกศรา หล้านาม
Miss Suchanard Ausapanyagoon, Miss Ketsara Lanam
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จินต์จุฑา ไชยศรีษะ
Ms. Jinjutha Chaissrisa
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

เกศรา หล้านาม และ สุชานารถ อุษาปัญญากูล. (2561). ครัวซองต์พะแนงลาวา. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Ausapanyagoon S., & Lanam K. (2018). Croissant panang lava. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โรงแรมอครา กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมระดับ 5  ดาว ที่มีมาตรฐานในการให้บริการ ด้านห้องพัก ด้านห้องอาหารต่างๆ ทางคณะผู้จัดทำได้ปฏิบัติหน้าที่ในแผนกครัว แบ่งออกเป็น 2 ครัว ได้แก่ ครัวไทยและครัวเบเกอรี่ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลรายการบุฟเฟต์ช่วงเช้า ได้เล็งเห็นว่าภายในครัวมีวัตถุดิบที่เหลือใช้ จากรายการอาหารบุฟเฟ่ต์เป็นจำนวนมาก จึงคิดหาแนวทางแก้ไขในการทิ้งวัตถุดิบที่เหลือใช้ โดยการนำวัตถุดิบที่เหลือมาสร้างสรรค์เป็นเมนูตัวใหม่นั้นคือ เมนูครัวซองต์พะแนงลาวา

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อสร้างสรรค์เมนูใหม่ ที่สร้างรายได้ให้แก่ทางโรงแรมในอนาคต และลดปริมาณวัตถุดิบที่เหลือใช้ภายในครัวเบเกอรี่ของโรงแรมอครา กรุงเทพฯ จากนั้นได้นำอาหารให้พนักงานในโรงแรมอครา กรุงเทพฯ จำนวน 30 คน ทดลองชิมและประเมินความพึงพอใจด้านต่างๆ ส่วนใหญ่ผลการสำรวจความพึงพอใจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากกับการจัดตกแต่งทานอาหารมีความดึงดูดน่ารับประทาน ปริมาณอาหารเพียงพอหรือเหมาะสมกับราคาและอาหารมีการใช้วัตถุดิบสดใหม่ ตามลำดับ อย่างไรก็ตามระดับค่าคะแนนเฉลี่ยต่อความพึงพอใจทั้งหมด ได้ค่าเฉลี่ยรวม คือ 3.99

คำสำคัญ: ครัวซองต์, เบเกอรี่, พะแนงลาวา


Abstract

Akara Hotel Bangkok is a 5-star luxury hotel providing rooms and dining rooms. The authors were assigned to work in the kitchen department, whose responsibility was divided into two parts, namely the Thai kitchen and the bakery. Since the authors were responsible to manage morning buffet, they had seen that there were a large amount of remaining ingredients from the buffet. Therefore, they initiated to find solutions to dispose wasted ingredients by creating new menu item titled “Croissant Panang Lava”

The objective of this project was to create new menu item to generate extra income for the hotel and to reduce the amount of wasted ingredients of the bakery of Akara Hotel Bangkok. 30 employees of Akara Hotel Bangkok were asked to taste the created Croissant and to evaluate their satisfaction with the developed menu item. The results showed that most of the respondents had a high level of their opinion towards the attractive dish decoration and the flavor, sufficient and reasonable quality with price, and fresh and new ingredients, respectively. However, the satisfaction with overall menu item was at the highest level with a mean of 3.99.

Keywords:  Croissant, Bakery, Croissant Panang Lava.


ครัวซองต์พะแนงลาวา / Croissant Panang Lava

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 987
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print