Jackfruit panna cotta

Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
Jackfruit panna cotta
Jackfruit panna cotta
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวประกายรุ้ง  หงษ์โต, นางสาวนิภาพร  เที่ยงธรรม, นางสาวอรยา  อภิชนเสวิยกุล
Ms. Prakairung  Hongto, Ms. Nipaporn  Thiangtham, Ms. Oraya  Aphichonsewiyakun
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภัทรภร  จิรมหาโภคา
Ms. Pattaraporn  Jiramahapoka
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

ประกายรุ้ง หงษ์โต, นิภาพร เที่ยงธรรม และ อรยา อภิชนเสวิยกุล. (2561). Jackfruit panna cotta. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Hongto N., Thiangtham N., & Aphichonsewiyakun O. (2018). Jackfruit panna cotta. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานเรื่อง Jackfruit Panna Cotta มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์เมนูของหวานใหม่จากการนำวัตถุดิบของครัวเย็นและครัวเบเกอรี่ที่มีอยู่แล้ว นำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการต่อยอดให้เกิดเป็นขนมหวานที่น่าสนใจเป็นขนมฟิวชั่นที่มีการผสมผสานกันระหว่างผลไม้ไทยขนุนและขนมจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นสไตล์อิตาเลียน และยังมีการนำกะทิและไข่เค็มมาเป็นส่วนผสมที่ทำให้เกิดรสชาติที่แปลกใหม่ ประยุกต์ให้เข้ากับเอกลักษณ์ของขนมสไตล์อิตาเลียน ซึ่งได้รับคำแนะนำและปรึกษาจากพนักงานพี่เลี้ยง ในการรังสรรค์เมนูที่เป็นขนมหวานที่ให้ความรู้สึกสดชื่น หอมหวาน ซึ่งนับเป็นความแปลกใหม่ที่พบได้ไม่มากนักในการนำผลไม้ไทยๆอย่างขนุนมาทำเป็นขนมหวานสไตล์อิตาเลียน ในการดำเนินการได้ทดลองทำ Jackfruit Panna Cotta ขึ้น 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 พบว่าเนื้อ Panna Cotta มีรสชาติที่หวานมากเกินไป และ Crumble ยังมีกลิ่นของส่วนผสม คือ ไข่แดงเค็มไม่เข้มข้นและชัดเจนเพียงพอ ในการทำครั้งที่ 2 พบว่ามีการปรับลดระดับความหวานให้น้อยลงและทำ Crumble ให้เข้มข้นขึ้น และในครั้งสุดท้าย ครั้งที่ 3 คณะผู้จัดทำจึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนภาชนะและการตกแต่งเพื่อความสวยงามและเพื่อให้เหมาะสมกับราคาที่ตั้งไว้ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของราคาที่จะต้องการของลูกค้า การทดลองรังสรรค์เมนูขนมหวาน Jackfruit Panna Cotta ในแต่ละครั้งได้ มีพนักงานพี่เลี้ยงให้คำแนะนำดูแลอย่างใกล้ชิด ขนม Jackfruit Panna Cotta ที่สร้างสรรค์ขึ้นในโครงงานนี้จะถูกนำไปเสนอการขายที่ Lobby Lounge,  Volti Restaurant และงานจัดเลี้ยงต่างๆภายในโรงแรมแชงกรี-ลา อาทิเช่น งานแต่งงาน งานสัมมนา เพื่อให้ความหลากหลายของเมนูขนมหวานที่มีมากยิ่งขึ้นและเป็นเมนูขนมให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแก่ลูกค้าของโรงแรมแชงกรี-ลาต่อไป

คำสำคัญ: Jackfruit Panna Cotta, ขนมหวาน, โรงแรมแชงกรี-ลา


Abstract

The purpose of this project, Jackfruit Panna Cotta, was to create a new dessert menu item from bringing the raw materials of the cold kitchen and the bakery to create additional value by extending it into an interesting dessert. It is a fusion dessert that is a combination of Thai fruits, jackfruit, and foreign sweets, Italian style. Coconut milk and salted eggs also are an ingredient that create an exotic flavor to be applied to the identity of Italian style sweets. We received advice and counsel from the mentor staff to create a sweet and sweet dessert menu item that gives a refreshing and fragrant feeling. It is a very rare thing that we can bring Thai fruits like jackfruit to make the Italian desserts. In the operation, we tried to make Jackfruit Panna Cotta 3 times. The first time, it was found that Panna Cotta has a very sweet taste and the crumble also has the smell of ingredients. The salted egg yolks ware not full-flavoured and clear enough. The second time, it was found that the taste of sweetness is lessened and we made the crumble to have a stronger flavor. The last time, the organizers decided to change the container and the decoration for beauty and to suit the price was set because we consider the value of the price that will be needed for the customer. In the experiment to create a dessert menu item, Jackfruit Panna Cotta, each time, we received good advice and care from the mentor staff. The Jackfruit Panna Cotta sweets that have been created in this project will be offered for sale at the Lobby Lounge, Volti Restaurant and various banquets in the Shangri-La Hotel such as wedding, and seminars, in order to have more variety of desserts menu item and to be an attractive option for customers of Shangri-La Hotel.

Keywords:  Jackfruit Panna Cotta, Dessert, Shangri-La Hotel.


Jackfruit panna cotta

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 217
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print