เจลน้ำหอมปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้ช้างกระ

Last modified: January 12, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เจลน้ำหอมปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้ช้างกระ
Orchid Perfume Gel
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายปฏิพล โสภณศิริ
Mr. Patipon Sophonsiri
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จินต์จุฑา ไชยศรีษะ
Miss Jinjuta Chaisrisa
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

ปฏิพล โสภณศิริ. (2561). เจลน้ำหอมปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้ช้างกระ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ คือโรงแรม 5 ดาวที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงทำให้โรงแรมให้ความสำคัญทั้งด้านบริการ ความสะอาด และกลิ่น ซึ่งจากการที่ได้ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่แผนกแม่บ้าน ผู้จัดทำเล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้คิดทำโครงงานเจลน้ำหอมปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้ช้างกระ โดยการนำเอาดอกกล้วยไม้ช้างกระจากแผนกห้องดอกไม้ที่ไม่ใช้แล้ว นำมาสกัดเป็นน้ำหอม ซึ่งดอกกล้วยไม้ชนิดนี้จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว และยังช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่โรงแรม

เพื่อให้ทราบถึงผลความพึงพอใจของโครงงานเจลน้ำหอมปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้ช้างกระ ผู้จัดทำได้ทำแบบสอบถามเป็นจำนวน 20 ชุด พบว่าผู้ทดสอบผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าตัวโครงงานสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริง และยังเป็นการช่วยลดขยะจำพวกดอกไม้สดได้อีกทาง

คำสำคัญ: เจลน้ำหอม, ปรับอากาศ, ดอกกล้วยไม้ช้างกระ


Abstract

Shangri-La Hotel, Bangkok, the five-star hotel on the bank of Chaophraya River is very popular among domestic and foreign tourists and sets the priorities for its services, cleanliness, and pleasure scent. The internship in the housekeeping department leads to the project to re-use disposed Rhynchostylist gigantean by extracting it to produce orchid perfume gel. Rhynchostylist gigantean has unique scent which will enhance the pleasure atmosphere in Shangri-La Hotel, Bangkok.

To survey about orchid perfume gel of Rhynchostylist gigantean, the questionnairs are sent to 20 hotel staff. The average satisfactory score is 4.20 which show the good result. Therefore, the project is feasible to be implemented. Moreover, the project will reduce waste of Rhynchostylist gigantean.

Keywords:  Orchid Perfume Gel, Enhancing the Good Working Environment, Rhynchostylist Gigantean.


เจลน้ำหอมปรับอากาศจากดอกกล้วยไม้ช้างกระ / Orchid Perfume Gel

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2681
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print