การออกแบบและวิเคราะห์ค่าความปลอดภัยของฐานรองรับน้ำหนักท่อน้ำดับเพลิงขนาด 10 นิ้ว

Last modified: September 28, 2023
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การออกแบบและวิเคราะห์ค่าความปลอดภัยของฐานรองรับน้ำหนักท่อน้ำดับเพลิงขนาด 10 นิ้ว
Design and Analysis of Safety Values of 10 Inch Fire Hose Weight Support Base
ชื่อผู้เขียน –
Author:
พัชรพล คงภิวัฒนา, สิทธิชัย หวังบำรุงศักดิ์
Patcharapon Kongpiwattana, Sittichai Hwangbumrungsak
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย
Dr. Chanchai Wiroonritichai
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) – B. Eng. (Mechanical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2564 (2021)

บทคัดย่อ

ในการออกแบบฐานรองรับน้ำหนักท่อน้ำดับเพลิงขนาด 10 นิ้ว จำนวน 2 ตัว รับภาระที่กระทำต่อฐานรองรับท่อด้านน้ำเข้าปั๊มดับเพลิงเท่ากับ 2,401.34N และฐานรองรับท่อด้านน้ำออกปั๊มดับเพลิง เท่ากับ 2,412.57N. โดยทาง บริษัท ไพพ์ไลน์ จำกัด มอบหมายให้ตรวจสอบค่าความปลอดภัยและระยะโก่ง จากนั้นให้ออกแบบฐานรองรับใหม่โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ทำการใช้เหล็กรางน้ำ 3 แบบ โดยฐานรองรับน้ำหนักแบบติดตั้งหน้างาน A มีขนาดเหล็ก 4 นิ้ว (100x50x5x7.5mm.) , ฐานรองรับน้ำหนักที่ออกแบบใหม่ B มีขนาดเหล็ก 4 นิ้ว (100x50x5x7.5mm.) , ฐานรองรับน้ำหนักที่ออกแบบใหม่ C มีขนาดเหล็ก 3 นิ้ว (75x40x5x7mm.) จากผลการวิเคราะห์พบว่าฐานรองรับน้ำหนักท่อด้านน้ำเข้าปั๊มดับเพลิงที่ติดตั้งหน้างาน A มีค่าความปลอดภัยเท่ากับ 39 และระยะโก่งตัวเท่ากับ 2.171mm. ส่วนด้านน้ำออกจากปั๊มดับเพลิงที่ติดตั้งหน้างาน A มีค่าความปลอดภัยเท่ากับ 39 และระยะโก่งตัวเท่ากับ 2.181mm. , ฐานรองรับน้ำหนักท่อด้านน้ำเข้าปั๊มดับเพลิงที่ออกแบบใหม่ B มีค่าความปลอดภัยเท่ากับ 90 และระยะโก่งตัวเท่ากับ 0.818mm. ส่วนด้านน้ำออกจากปั๊มดับเพลิงที่ออกแบบใหม่ B มีค่าความปลอดภัยเท่ากับ 89 และระยะโก่งตัวเท่ากับ 0.822mm. , ฐานรองรับน้ำหนักท่อด้านน้ำเข้าปั๊มดับเพลิงที่ออกแบบใหม่ Cมีค่าความปลอดภัยเท่ากับ 47 และระยะโก่งตัวเท่ากับ 0.985mm และด้านน้ำออกจากปั๊มดับเพลิง มีค่าความปลอดภัยเท่ากับ 47 และระยะโก่งตัวเท่ากับ 0.990mm

สรุปจากผลการวิเคราะห์เลือกใช้ฐานรองรับน้ำหนักท่อน้ำดับเพลิงที่ออกแบบใหม่ C โดยใช้เหล็กรางน้ำขนาด (75×40x5x7mm) จะมีความปลอดภัยมากกว่าฐานรองรับน้ำหนักท่อดับเพลิงที่ติดตั้งหน้างานเท่ากับ 8 ระยะโก่งตัวด้านน้ำเข้าปั๊มดับเพลิงน้อยกว่าเท่ากับ 1.186mm. และระยะโก่งตัวด้านน้ำออกปั๊มดับเพลิงน้อยกว่าเท่ากับ 1.191mm.

คำสำคัญ: ออกแบบโครงสร้าง, วิเคราะห์, ไฟไนต์เอลิเมนต์


Abstract

In the design of the base to support the weight of 2 10-inch fire hoses. The weight working on the support on the water inlet side of the fire pump is 2,401.34N and the support on the side of the fire pump out the water is 2,412.57N. by Pipelines Co., Ltd. is assigned to check the safety value and the deflection distance then design a new support using a ready-made program made 3 types of steel gutter. The weight support base installed on-site A has a steel size of 4 inches (100x50x5x7.5mm.), a newly designed weight support base B has a steel size of 4 inches (100x50x5x7.5mm.), a new designed weight base C has a steel size of 3 inches (75x40x5x7mm.)

From the analysis, it was found that the base to support the weight of the pipe on the water inlet side of the fire pump installed on site A has a safety value of 39 and the deflection distance is 2.171mm. As for the water side from the fire pump installed on the site, A has a safety value of 39 and the deflection distance is 2.181mm. , The new design B has a safety value of 90 and a deflection distance of 0.818mm. As for the water out of the newly designed fire pump B, the safety value is 89 and the deflection distance is 0.822mm., the weight base for the new designed fire pump inlet pipe C has a safety value of 47 and the deflection distance. The body is 0.985mm and the side of fire pump out the water it has a safety value of 47 and a deflection distance of 0.990mm.

In conclusion, use the new designed fire water pipe support base C using steel gutter size (75×40x5x7mm) will be safer than the base to support the weight of the fire hose installed at the site is 8, the deflection distance of the water in the fire pump is less than 1.186mm. and the deflection distance of the water out the fire pump is less than 1.191mm.

คำสำคัญ: Structure Design, Analysis, Finite element


Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 38
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code