การคำนวณภาระการทำความเย็นสำหรับห้องบดและผสมอาหารสัตว์ โครงการ พีซีจี เว็ท แพลน

Last modified: September 28, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การคำนวณภาระการทำความเย็นสำหรับห้องบดและผสมอาหารสัตว์ โครงการ พีซีจี เว็ท แพลน
Cooling Load Calculation for Crush and Mixing Room PCG WET PLANT PROJECT
ชื่อผู้เขียน –
Author:
นิธิ นาคทับที
Nithi Narktubtee
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย
Dr. Chanchai Wiroonritichai
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) – B. Eng. (Mechanical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2564 (2021)

บทคัดย่อ

ในการทํางานของระบบปรับอากาศของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ พื้นที่ 2,160 ตารางเมตร นั้นได้ประสบปัญหาเครื่องปรับอากาศไม่สามารถทําความเย็นได้ตามที่ออกแบบที่ 25 องศา เซลเซียสทําให้สินค้าเกิดความเสียหายแล้วคํานวณภาระทําความเย็นด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปโดยจะ ได้ภาระทําความเย็นเดิมคือ 1,066,796.752 Btu/hr (314kW) จึงทําการคํานวณภาระทําความเย็นอีก ครั้งเพื่อเปรียบเทียบกับการออกแบบห้องบดและผสมอาหารสัตว์ให้กับโครงการ PCG WET PLANT หลักการออกแบบใช้วิธีการคํานวณ Cooling Load temperature Different โดยคิดภาระ โหลดสูงสุดของหม้ออบไอน้ํา (Steam Boiler) ในขณะที่ทํางานเต็มระบบ เพื่อนําไปใช้เลือกขนาด ของเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมและเพิ่มจํานวนของเครื่องปรับอากาศให้เพียงพอตามการออกแบบใหม่ ผลจากการคํานวณภาระทางความร้อนของห้องได้ภาระทางความร้อนใหม่ คือ 475.21 kW และภาระทําความเย็นที่ออกแบบเผื่อไว้ที่ 5% เป็น 489.77 kW

คำสำคัญ: ภาระทําความเย็น, การบดอาหาร, การผสมอาหาร


Abstract

During the study of the air-conditioning systems in the animal feed factory, with an area of 2,160 square meters, a problem has been found regarding the air conditioner. The air conditioner was unable to reach the set temperature of 25°C, this in turn causes damage to the products. The calculation from automatic program had a cooling load of 1,066,796.752 Btu/hr (314 kW); however, the cooling load was recalculated in order when compared with the new design on feed milling and mixing room for the PCG WET PLANT project. The design principle was based on the Cooling Load Temperature Difference method by calculating the maximum load of the steam boiler while running on the full capacity. The result was applied to choose the appropriate size of the air conditioner, as well as determine on the increased number of air conditioners for the new design. The new result from calculating the heat load of the room was 475.21 kW, and the new designed cooling load at the allowance of 5% was 489.77 kW.

คำสำคัญ: Cooling Load, Feed Milling, Mixing Room


Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 58
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code