การออกแบบและสร้างชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์สามเฟสด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การออกแบบและสร้างชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์สามเฟสด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
Research Article: Design and Construction of 3 Phases Motors Control Experiment Set by Programmable Logic Controller
ผู้เขียน/Author: สันติสุข   สว่างกล้า  และ ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร | Santisuk Swagkla, Vyapote Supabowornsathian
Email: santisuk_06@hotmail.com, vyapote.sup@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty: Faculty of Engineering in  Electrical, Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่: การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (Electrical Engineering Network 2021: EENET2021) ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (รูปแบบออนไลน์)

การอ้างอิง/citation

สันติสุข สว่างกล้า และไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร. (2564). การออกแบบและสร้างชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์สามเฟสด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์. ใน รายงานการประชุม การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (Electrical Engineering Network 2021: EENET 2021) (Online) (หน้า 125-128). เชียงราย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย.


บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการออกแบบและสร้างชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์สามเฟสด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์  ชุดทดลองนี้ประกอบไปด้วย 1. แมกเนติกคอนแทคเตอร์ 2. รีเลย์ 24 โวลท์ 3. มอเตอร์สามเฟส 4. โอเวอร์โหลดรีเลย์ 5. สวิตช์กดติดปล่อยดับ 6. หลอดไฟแสดงผล 7. โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์และ 8. ใบงานที่ใช้ในการทดลอง โดยสามารถต่อวงจรทดลองและเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของมอเตอร์ได้ 4 แบบ คือ การทำงานแบบสตาร์ทตรง แบบตามลำดับ แบบกลับทางหมุนและแบบสตาร์ทสตาร์-รันเดลต้า ชุดทดลองที่นำเสนอนี้ได้ถูกสร้างขึ้นและทำการทดสอบ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึงการทำงานที่น่าพอใจของชุดทดลองนี้

คำสำคัญ: ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์สามเฟส, โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์, แมกเนติกคอนแทคเตอร์


ABSTRACT

This article presents the design and construction of 3 phases motors control experiment set by programmable logic controller. The experiment set composes of 8 parts (1. Magnetic Contactors, 2. Relays 24 V, 3. Three Phases Motors, 4. Over Load Relays, 5. Push Button Switches, 6. Pilot Lamps, 7. Programmable Logic Controller and 8. Laboratory Sheet). All circuits can connect and programmable to control performance of motors into 4 types (Direct Start, Sequence Run, Direction Movement and Start Star-Run Delta). This experiment set is constructed and tested and its performance is demonstrated to be satisfactory.

Keywords:   3 Phases Motors Control Experiment Set, Programmable Logic Controller,  Magnetic Contactors.


การออกแบบและสร้างชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์สามเฟสด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์|Design and Construction of 3 Phases Motors Control Experiment Set by Programmable Logic Controller

Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 283
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print