การออกแบบและสร้างเครื่องประจุแบตเตอรี่อย่างรวดเร็วด้วยการหยอดเหรียญควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การออกแบบและสร้างเครื่องประจุแบตเตอรี่อย่างรวดเร็วด้วยการหยอดเหรียญควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
Research Article: Design and Construction of Fast Battery Charger with Coin Sensor Controlled by Microcontroller
ผู้เขียน/Author: ไวยพจน์  ศุภบวรเสถียร และ สันติสุข  สว่างกล้า | Santisuk Swagkla, Vyapote Supabowornsathian
Email: vyapote.sup@siam.edu, santisuk@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty: Faculty of Engineering in Electrical, Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่:  การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (Electrical Engineering Network 2021: EENET2021) ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (รูปแบบออนไลน์)

การอ้างอิง/citation

ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร และ สันติสุข สว่างกล้า. (2564). การออกแบบและสร้างเครื่องประจุแบตเตอรี่อย่างรวดเร็วด้วยการหยอดเหรียญควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์. ใน รายงานการประชุม การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (Electrical Engineering Network 2021: EENET 2021) (Online) (หน้า 129-132). เชียงราย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย.


บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการออกแบบและสร้างเครื่องประจุแบตเตอรี่อย่างรวดเร็วด้วยการหยอดเหรียญควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยการประจุแบตเตอรี่ใช้แหล่งจ่ายกระแสคงที่ ทำให้การประจุแบตเตอรี่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และสามารถกำหนดเวลาในการประจุแบตเตอรี่ได้ ทำให้เกิดความปลอดภัย เริ่มการทำงานด้วยการหยอดเหรียญ เลือกค่ากระแสคงที่ของการประจุแบตเตอรี่ได้ 4 ค่า คือ 2, 3, 4 และ 5 แอมป์ เวลาในการประจุแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการหยอดเหรียญ (10 นาที/10 บาท) แสดงผลเวลาในการประจุด้วยตัวแสดงผล 7 ส่วน การทำงานทั้งหมดถูกควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ เครื่องประจุแบตเตอรี่ที่นำเสนอได้ถูกสร้างขึ้นและทำการทดสอบหาค่าผิดพลาดของเวลาและกระแสประจุ ผลการทดสอบเวลาในการประจุไม่มีค่าผิดพลาด ส่วนกระแสประจุมีค่าผิดพลาดไม่เกิน ± 50 มิลลิแอมป์ แสดงให้เห็นถึงการทำงานที่น่าพอใจของเครื่องนี้

คำสำคัญ: เครื่องประจุแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว, ไมโครคอนโทรลเลอร์, แหล่งจ่ายกระแสคงที่


ABSTRACT

This article presents the design and construction of fast battery charger with coin sensor controlled by microcontroller. The constant current source is used for rapid charging and the system can set time for safe charging. This fast battery charger is started by coin sensor. The settings of constant current charging are 2, 3, 4 and 5 A. The time charging is according to coin sensor (10 Min/ 10 Baht) and displayed by 7 segments displays. All operations are controlled by microcontroller. The fast battery charger is constructed and tested errors of time and current charging. The time charging has no error and current charging has error between ± 50 mA. Its performance is demonstrated to be satisfactory.

Keywords:  Fast Battery Charger, Microcontroller, Constant Current Source.


การออกแบบและสร้างเครื่องประจุแบตเตอรี่อย่างรวดเร็วด้วยการหยอดเหรียญควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์|Design and Construction of Fast Battery Charger with Coin Sensor Controlled by Microcontroller

Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 202
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print