การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับเก็บลิงค์ข้อมูลโครงงาน

Last modified: June 17, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับเก็บลิงค์ข้อมูลโครงงาน
Design and Development of a Website for Storing of Project Data
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายปิยะรินทร์ ภักดีวงษ์
Mr. Piyarin Pukdewong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
พ.ต.ดร.นรณัฐ สงวนศักดิ์โยธิน
Maj.Dr. Norranut Saguansakdiyotin
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

ปิยะรินทร์ ภักดีวงษ์. (2564). การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับเก็บลิงค์ข้อมูลโครงงาน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Pukdewong P. (2021). Design and development of a website for storing of project data. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

     บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อยมากมายที่อยู่ภายในบริษัทจัสมินและเพราะเหตุนั้นทางบริษัทจึงไม่มีเว็บไซต์ไว้สำหรับเก็บลิงค์ข้อมูลโครงการ ทำให้เวลาตามหาข้อมูลของโครงการ ตามหาได้ยากและเสียเวลาโดยใช่เหตุ จึงทำให้เกิดจุดประสงค์ของโครงงานนี้คือต้องการเว็บไซต์ที่สามารถ รวบรวมลิงค์ข้อมูลโครงการของทุกบริษัทเอาไว้ในเว็บไซต์เดียวเพื่อความสะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูลและความ รวดเร็วต่อการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ โดยตัวเว็บนี้ถูกออกแบบให้พนักงานสามระดับตั้งแต่พนักงานทั่วไป, หัวหน้าแผนกและผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ สำหรับการใช้งานเว็บไซต์สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งานทุกระดับได้ตามที่ต้องการ และยังสามารถอัพเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์พร้อมแจ้งว่าใครเป็นคนอัพเดตข้อมูล

คำสำคัญ: พีเอชพี, จาวาสคริปซ์, ซีเอสเอส


Abstract

Jasmine International Public Company Limited has many subsidiaries and the company does not have a website with links to project information. It makes time to search for project information, difficult to find and time consuming. The purpose of this project was to create a website that can collect all project information links of all the companies into one website for easy storage, convenience, and quick to find the information you want. This website was designed for three levels of employees, from User Employee, User Manager, and User Admin. The website can respond to users of all levels as needed, and can also update information in real time, along with notifying who updated information.

Keywords:  PHP, Javascript, CSS.


การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับเก็บลิงค์ข้อมูลโครงงาน | Design and Development of a Website for Storing of Project Data  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 229
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print