เว็บไซต์คู่มือการทำงาน

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เว็บไซต์คู่มือการทำงาน
Operation Manual Website
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวิทยา ขันพรม
Mr. Witaya Khanprom
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุเทพ ทัพธวัช
Mr. Suthep Thupthawash
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2565
3/2022

การอ้างอิง|Citation

วิทยา ขันพรม. (2565). เว็บไซต์คู่มือการทำงาน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Khanprom, Witaya. (2022). Operation manual website. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

     ธนาคารเกียรตินาคิน (สํานักงานใหญ่) ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรได้เปลี่ยนชื่อบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ และตราสัญลักษณ์ เป็ นธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญในการให้บริการครอบคลุมทุกธุรกิจ ซึ่งภายในบริษัทจะมีฝ่ าย IT ทั้ง Software และ Hardware ที่คอยช่วย Support พนักงานในบริษัทและดูแลปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ IT, Network, Servicedesk ดังนั้นในการมีคู่มือการแก้ปัญหาและการซ่อมบํารุงงานทางด้าน IT-Support จะช่วยให้ทํางานได้อย่างรวดเร็ว จึงได้จัดทําเว็ปไซต์คู่มือการแก้ไขปัญหาและการทํางาน

คำสำคัญ: IT, อินเตอร์เน็ต, ซ่อมอุปกรณ์ Hardware


Abstract

The Kiatnakin Bank Head Office, currently Kiatnakin Phatra Financial Group, changed its name and logo of the companies within the Financial Group to be Kiatnakin Phatra Bank PLC., KKP Capital PLC., Kiatnakin Phatra Securities PCL., and Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd., to reiterate its strength as a strong and seamless financial solution. To ensure a timely and effective work environment, the company set up an IT department comprising both software and hardware teams to support employees with any problems or maintenance issues. In addition, the IT department developed a support website that has a manual with step-by-step problem-solving processes for IT-related issues.

Keywords: IT, network, hardware,support


เว็บไซต์คู่มือการทำงาน|Operation Manual Website

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 87
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print