ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน

Last modified: February 17, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
Emergency Lighting System and Emergency Exit Signs
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอาทิตย์ จิรโชติตระกูล 6004200023, นายอิทธิพล พุทธหอม 6004200017
Mr. Artit Jirachottrakul 6004200023, Mr. Ittipon Puthom   6004200017
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว
Mr. Jrukkrit Chankiew
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

อาทิตย์ จิรโชติตระกูล และ อิทธิพล พุทธหอม. (2562). ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

รายงานสหกิจศึกษาเล่มนี้ได้นำเสนอการศึกษาในงานระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน ณ สถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน ผ่านทางบริษัท ไวร์เออแอนด์ไวร์เลส จำกัด ในโครงการสหกิจศึกษา การเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติงานทางทฤษฎี หลักการทำงาน การติดตั้งตามมาตรฐานที่ถูกกำหนด การบำรุงรักษา รวมถึงการทดสอบการทำงานในแต่ละประเภทของเครื่องสำรองไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน ที่ถูกติดตั้งใช้งานในแต่ละพื้นที่ต่าง ๆ ของสถานีรถไฟฟ้า ได้ถูกนำมาศึกษาในรายงานสหกิจศึกษาอย่างสมบูรณ์ และได้ถูกนำเสนอไว้อย่างละเอียดในรายงานสหกิจเล่มนี้

คำสำคัญ: ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า, ระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน, ไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน


Abstract

This cooperative report aimed to study the Uninterruptible Power Supply (UPS) for emergency lighting and emergency exit sign lighting at Makkasan Station through Wire & Wireless Co., Ltd. This cooperative report study focused on learning during theoretical practice, working principle, installation according to the specified standards, maintenance, and included the testing of each type of emergency lighting and emergency exit sign that being installed for use in different areas of the train station. The information was studied during the internship report and presented in detail in this cooperative report.

Keywords:  Power System, Emergency Lighting System, Exit Sign Lighting.


  ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน | Emergency Lighting System and Emergency Exit Signs

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 674
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print