พลังงานโซล่าเซลล์ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร บี

Last modified: December 2, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
พลังงานโซล่าเซลล์ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร บี
Solar Cell at Thailand Government Complex B Building
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายจิรายุทธ  เนตระชาต
Mr. Jirayut  Natrachart
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว
Mr. Jrukkrit  Chankiew
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

จิรายุทธ เนตระชาต. (2561). พลังงานโซล่าเซลล์ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร บี. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

รายงานสหกิจศึกษาเล่มนี้นำเสนอการศึกษาการใช้พลังงานทดแทนด้วยแผงโซล่าเซลล์ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถนำพลังงานจากธรรมชาติมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าในอาคารของศูนย์ราชการฯ ทฤษฎี หลักการทำงานและการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเพื่อจ่ายพลังงานไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า การตรวจวัด และการบำรุงรักษา ได้ถูกนำมาศึกษาในรายงานสหกิจศึกษาอย่างสมบูรณ์ และได้ถูกนำเสนอไว้อย่างละเอียดในรายงานสหกิจเล่มนี้

คำสำคัญ: แผงโซล่าเซลล์, อินเวอร์เตอร์, ตู้ประธาน


Abstract

This cooperative education presents the knowledge of usage Renewable Energy in the Thailand Government complex, which is an interesting way of using  an alternative source of energy to produce electrical power. This was a learning experience during cooperative education with Marjinal Co. Ltd. This thesis consists of Solar panels, Inverters and Surge protectives information. Principles of the Solar cell System have been thoroughly presented in this cooperative education project.

Keywords:  Solar Panel, Inverter, Main Distribution Board.


พลังงานโซล่าเซลล์ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร บี | Solar Cell at Thailand Government Complex B Building

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 307
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print