การออกแบบและติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริด

Last modified: June 9, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบและติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริด
Design and installation of On-Grid Solar Cell System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกชพรรณ สาครจิตร์, นายชนาธิป ปานผอบ

Ms. Kotchaphan Sakonjit, Mr. Chanathip  Panpha-ob

อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  นาราษฏร์
Asst. Prof. Dr. Yongyuth   Naras
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

กชพรรณ สาครจิตร์ และ ชนาธิป ปานผอบ. (2560). การออกแบบและติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

รายงานสหกิจศึกษานี้นำเสนอประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้โซล่าเซลล์แบบออนกริดหรือแบบเชื่อมต่อกับกริด ซึ่งได้ทำการศึกษาและปฏิบัติงาน ณ บริษัท นิวเพาเวอร์ ซิสเท็ม จำกัด ระบบที่นำเสนอนี้ถูกเชื่อมต่อไปยังกริดของการไฟฟ้าและไม่ต้องการแบตเตอรี่ในการเก็บพลังงาน ในส่วนแรกของรายงานนี้เป็นการอธิบายหลักการทำงานของส่วนประกอบที่ต้องการใช้งานสำหรับระบบ เช่น แผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ สายไฟสำหรับแผงโซล่าเซลล์ และขั้วต่อสำหรับแผงโซล่าเซลล์ ส่วนที่สองของรายงานนำเสนอกระบวนการออกแบบระบบได้แก่ การคำนวณโหลด การคำนวณความต้องการกำลังไฟฟ้า การคำนวณค่าพิกัดกำลังของอินเวอร์เตอร์ การคำนวณค่าพิกัดกำลังของโซล่าเซลล์ และการคำนวณหาจำนวนของแผงโซล่าเซลล์ ตลอดจนการจัดทำรายการวัสดุ ส่วนที่สามของรายงานนำเสนอกระบวนการติดตั้งระบบ ในตอนท้าย การตั้งค่าส่วนแสดงผลข้อมูลของระบบโดยใช้เทคโนโลยีอีเธอร์เน็ตซึ่งจัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายถูกนำเสนอไว้ในรายงานนี้

คำสำคัญ: โซล่าเซลล์, พลังงานแสงอาทิตย์, ระบบออนกริด, แผงโซล่าเซลล์


Abstract

This cooperative education report presents useful experiences on the design and installation of on-grid or grid-tied solar cell system, which are studied and practiced at the New Power Systems Company Limited, during the cooperative education program of Siam University. The proposes system is connected to the utility grid and do not require battery storage.  Firstly, this report describes the operating principles of the required components using for the system such as solar panel, inverter, solar panel cables and solar panel connectors. Secondly, this report proposes the design procedures of the system including load estimation, power demand computation, inverter power rating computation, solar cell power rating computation and calculating a number of solar panels as well as creating a bill of materials.  Thirdly, this report proposes the installation procedures of the system. Finally, setting up of the system data monitoring component based on Ethernet technology that provides data storage and computer interface over a network connection is presented in this report.

 

Keywords:  Solar cells, Solar energy, On-Grid System, Solar panel.


การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้โซล่าเซลล์แบบออนกริด / Design and installation of On-Grid Solar Cell System

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 10993
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print