การทดสอบการอัดและคายประจุของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดเพื่อประเมินสมรรถนะของแบตเตอรี่

Last modified: June 9, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การทดสอบการอัดและคายประจุของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดเพื่อประเมินสมรรถนะของแบตเตอรี่

Charge and discharge testing of lead-acid battery for its performance evaluation

ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวเยาวลักษณ์ สิทธิ์ขุนทด
Ms. Yaowaluk   Sitkhunthod
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ นาราษฎร์
Asst. Prof. Dr. Yongyuth   Naras
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

เยาวลักษณ์ สิทธิ์ขุนทด. (2560). การทดสอบการอัดและคายประจุของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดเพื่อประเมินสมรรถนะของแบตเตอรี่. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษานี้นำเสนอประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด ซึ่งได้ทำการศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับบริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน) พฤติกรรมการอัดประจุและคายประจุของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดเพื่อทำนายความสามารถของแบตเตอรี่ได้รับการศึกษาเป็นอย่างดี ขั้นตอนในการทดสอบการอัดประจุและคายประจุของแบตเตอรี่นี้ถูกนำเสนอไว้อย่างละเอียด ในการทดสอบที่นำเสนอนี้ได้ใช้แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดรุ่น EB 100 LL, 12 V, 100 Ahr จำนวน 2 ลูก กระแสไฟฟ้าสำหรับการอัดและคายประจุถูกควบคุมโดยเครื่องทดสอบแบตเตอรี่เอนกประสงค์รุ่น UBT-50  เครื่องทดสอบแบตเตอรี่เอนกประสงค์นี้ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการทดสอบสมรรถนะของแบตเตอรี่โดยเฉพาะ เครื่องทดสอบนี้เป็นดีซีเพาเวอร์ซัพพลายแบบโปรแกรมได้ที่มีความเที่ยงตรงสูงแบบสองทิศทางเพื่อให้สามารถควบคุมได้ทั้งการอัดและการคายประจุของแบตเตอรี่ ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลที่ต้องการได้ด้วย การทดลองการอัดประจุและการคายประจุภายใต้สภาวะการทำงานที่แตกต่างกันของแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดดำเนินการเพื่อวิเคราะห์สมรรถนะของแบตเตอรี่สำหรับเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพของแบตเตอรี่ที่จะผลิตต่อไป

คำสำคัญ: การอัดประจุและคายประจุ, แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด


Abstract

This cooperative education report presents useful experiences in studying lead-acid battery behavior. It was gained during the cooperative education practice with Thai Storage Battery Public Company Limited. The charge-discharge behavior of the lead-acid battery for a prediction of the ability of the battery is well studied. The procedures of charge – discharge testing of the battery are proposed in details. Two lead-acid batteries version EB 100 LL, 12 V, 100 Ahr are used for this testing. The charge and discharge current are controlled by universal battery tester version UBT-50. The universal battery tester (UBT) is particularly designed for performance testing of batteries. The UBT is bidirectional high-precision programmable DC power supply so as to control the battery charge and discharge, which can also collect the data. The charge – discharge experiments under the different working conditions of lead-acid batteries are carried out to analyze the performance of the batteries, which are important information for improving battery quality for further production.

Keywords: Charge and discharge, Lead-Acid battery, Energy storage.


การทดสอบการอัดและคายประจุของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดเพื่อประเมินสมรรถนะของแบตเตอรี่ / Charge and discharge testing of lead-acid battery for its performance evaluation

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2590
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print