การพัฒนาระบบจัดการเอกสารและการเบิกเงินของแรงงานในงานประมงทะเล กรณีศึกษา บ้านเรือโชคชัยสมบูรณ์

Last modified: August 19, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อบทความ:  การพัฒนาระบบจัดการเอกสารและการเบิกเงินของแรงงานในงานประมงทะเล กรณีศึกษา บ้านเรือโชคชัยสมบูรณ์
Research Article: Developing Document Management and Money Withdrawal System of Marine Fishery Workers under: A Case Study of Ban Rue Chok Chai Somboon
ผู้เขียน/Author: ธนาภรณ์ รอดชีวิต, อภิษฐา สุนทรธงชัย และ แพรพลอย ทิมประเสริฐ | Thanaporn Rodcheewit, Apistha Suntontongchai  and Praeploy Timprasert
Email: thanaporn.rod@siam.edu
ภาควิชา/คณะ: ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty Department of Food Technology, Faculty of Science, Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 | The 7th Academic Science and Technology Conference วันที่ 7 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยรังสิต

การอ้างอิง/citation

ธนาภรณ์ รอดชีวิต, อภิษฐา สุนทรธงชัย และ แพรพลอย ทิมประเสริฐ. (2562). การพัฒนาระบบจัดการเอกสารและการเบิกเงินของแรงงานในงานประมงทะเล กรณีศึกษา บ้านเรือโชคชัยสมบูรณ์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 “บูรณาการ วิจัย และ นวัตกรรม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ” (หน้า 1479-1492). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบจัดการเอกสารและการเบิกเงินของแรงงานในงานประมงทะเล กรณีศึกษา บ้านเรือโชคชัยสมบูรณ์ โดยระบบงานที่พัฒนาขึ้นจะแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.ผู้ดูแลระบบ มีฟังก์ชันในการบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน และจัดการข้อมูลหลักต่างๆ ของระบบ  2. เจ้าของกิจการ มีฟังก์ชันการทำงานจัดการข้อมูลเรือ จัดการข้อมูลลูกจ้าง จัดทำเอกสารแรงงานในงานประมงทะเล จัดการข้อมูลการเบิกเงินของลูกจ้าง และคำนวณรายได้ของลูกจ้าง 3. ลูกจ้าง มีฟังก์ชันการทำงานจัดการข้อมูลส่วนตัว ดูรายละเอียดการเบิกเงิน และรายได้ของตนเองได้ ซึ่งกระบวนการในการพัฒนาจะใช้หลักการ (Systems Development  Life Cycle) หรือ SDLC มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน โดยระบบงานที่พัฒนาเป็นรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ MVC (Model View Controller) และทำการพัฒนาด้วยภาษา C#, HTML, CSS และ JavaScript ด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017 บริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft SQL Server 2015 บริหารจัดการข้อมูลด้วยภาษา SQL โดยผลการดำเนินงานเมื่อให้ผู้ใช้ทดลองใช้งานระบบ พบว่า ระบบสามารถทำงานได้ตามฟังก์ชันการทำงานที่กำหนดไว้ และจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบในด้านต่างๆ โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของกิจการจำนวน 1 คน ลูกจ้าง จำนวน 46 คน และผู้ดูแลระบบ จำนวน 1 คน โดยมีระดับความพึงพอใจคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 โดยความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ: ระบบจัดการเอกสาร การเบิกเงิน งานประมงทะเล บ้านเรือโชคชัยสมบูรณ์ เว็บแอปพลิเคชัน


ABSTRACT

The objective of this research was to develop document management and money withdrawal system of marine fishery workers under a case study of Ban Rue Chok Chai Somboon. The developed system contained three main functions, namely: 1. Admin with a function to manage user data and main system data, 2. Business owner with a function to manage ship data, worker data, and marine fishery workers documents, worker withdrawal, and worker wage calculation, and 3. Worker with a function to manage personal data, withdrawal details and wage. Systems Development Life Cycle (SDLC) was applied as the way to analyze and develop a system through web application. Model View Controller (MVC) was used in development process. Besides, C#, HTML, CSS, and JavaScript were applied as programming language as well as Microsoft Visual Studio 2017. Microsoft SQL Server 2015 and SQL were used to manage data. The developed system was tested with the participants. The results of this study showed that it could perform well and meet the set requirements. The participants’ satisfaction with the efficiency of the system in aspects was evaluated using a questionnaire. The participants consisted of one business owner and 46 workers, and one administrator. The results of evaluating the satisfaction showed that a mean was 4.22 and a standard deviation was 0.70. The overall satisfaction was at a high level.

Keywords:  Document management system, Money withdrawal, Marine fishery, Ban Rue Chok Chai Somboon, Web application.


การพัฒนาระบบจัดการเอกสารและการเบิกเงินของแรงงานในงานประมงทะเล กรณีศึกษา บ้านเรือโชคชัยสมบูรณ์ | Developing Document Management and Money Withdrawal System of Marine Fishery Workers under

Faculty of Science, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 188
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print