การพัฒนาระบบร้านขายอะไหล่อุปกรณ์ติดแก๊สรถยนต์ (กรณีศึกษา ร้านชูปัญญา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด)

Last modified: August 9, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
การพัฒนาระบบร้านขายอะไหล่อุปกรณ์ติดแก๊สรถยนต์ (กรณีศึกษา ร้านชูปัญญา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด)
Development of a System to Sell Spare Parts for Automobile Gas Equipment Case Study: Chupanya Engineering Co., Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายเศรษฐพงศ์ ปานพิมพ์  6004800004, นายภาณุพงศ์  พัฒนาคม  6004800039
Mr. Settapong  Panpim  6004800004, Mr. Panupong  Pattanakhom   6004800039
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ธนาภรณ์  รอดชีวิต
Miss Thanaporn  Rodcheewit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

เศรษฐพงศ์ ปานพิมพ์ และภาณุพงศ์  พัฒนาคม. (2564). การพัฒนาระบบร้านขายอะไหล่อุปกรณ์ติดแก๊สรถยนต์ (กรณีศึกษา ร้านชูปัญญา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Panpim S., & Pattanakhom P. (2021). Development of a system to sell spare parts for automobile gas equipment case study: Chupanya Engineering Co., Ltd. (Project). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำปริญญานิพนธ์นี้เพื่อพัฒนาระบบร้านขายอะไหล่อุปกรณ์ติดแก๊สรถยนต์  กรณีศึกษา ร้านชูปัญญา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลลูกค้า สินค้า และการขาย แทนการจดบันทึกลงสมุดด้วยมือ พัฒนารูปแบบเว็บแอปพลิเคชันทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ มีผู้ดูแลระบบเป็นผู้บริหารจัดการระบบ ประกอบด้วยฟังก์ชันการเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลลูกค้า บันทึกข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูลสินค้า เพิ่มรายการสั่งซื้อ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ บันทึกรายละเอียดการเคลมสินค้า และดูรายงานยอดขายได้ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ Microsoft Visual Studio 2019 โดยใช้ภาษา HTML, PHP, JavaScript และ CSS ใช้ในการตกแต่ง UX/ UI ระบบจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม phpMyAdmin ด้วยภาษา SQLi โดยระบบสามารถช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดการสินค้า มีความเป็นระเบียบ ข้อมูลมีความถูกต้อง ช่วยให้ตรวจสอบสินค้า และรายการสั่งซื้อได้สะดวกยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของร้าน และยังสามารถช่วยในการคำนวณยอดขายได้อย่างถูกต้อง

คำสำคัญ: อุปกรณ์ติดแก๊สรถยนต์, แก๊สรถยนต์, ร้านชูปัญญา เอ็นจิเนียริ่ง


Abstract

The objective of this project was to develop a system for selling automotive spare parts,  for Chupanya Engineering Shop Co., Ltd., to help in collecting customer data, products and sales, and to stop hand taking and notes in a notebook. The web application form runs through a web browser an administrator, who manages the system. It includes the functions to add, edit, delete customer information, saving product type information, product information, adding purchase orders, check the status, record the details of the product claim, and view sales reports. System development tools included Microsoft Visual Studio 2019 for HTML, PHP, JavaScript and CSS were used for UX/ UI, database management system with phpMyAdmin and SQLi language. The system can help increase the convenience of product management, information was correct, product inspection and the order list was more convenient, increase the efficiency of the shop’s work, and it can also help to calculate sales accurately.

Keywords:  car gas equipment, car gas, Chupanya Engineering shop.


  Development of a System to Sell Spare Parts for Automobile Gas Equipment Case Study: Chupanya Engineering Co., Ltd  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 122
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print