การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำการออกกำลังกายที่บ้าน

Last modified: July 21, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำการออกกำลังกายที่บ้าน
Research Article: Workout at Home Application Development
ผู้เขียน|Author: เอก บำรุงศรี และณัฏฐพงศ์ พรหมศร | Eak Bamrungsi and Natthapong  Promsorn
Email: eak.bam@siam.edu
ภาควิชา|คณะ: ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Department of Computer Science, Faculty of Science, Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 “พลิกโฉมนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีสุขภาพในยุค Next Normal” วันที่ 20 มิถุนายน 2565 (ออนไลน์) มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม | 6th Conference 2021, June 20, 2022 (online), Christian University, Nakhon Pathom

การอ้างอิง|Citation

เอก บำรุงศรี ณัฏฐพงศ์ พรหมศร. (2565). การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำการออกกำลังกายที่บ้าน. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (หน้า 526-537). นครปฐม: มหาวิทยาลัยคริสเตียน.

Bamrungsi E., & Promsorn N. (2022). Workout at home application development. In 6th Conference 2021 (pp. 505-514). Nakhon Pathom: Christian University.


บทคัดย่อ

         งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำการออกกำลังกายที่บ้าน โดยมี 2 ฟังก์ชันหลัก คือ (1) สอนวิธีการและท่าออกกำลังกายสร้างมัดกล้ามส่วนต่างๆ (2) กำหนดตารางการออกกำลังกายที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ผลตรงตามเป้าหมายการออกกำลังกาย พัฒนาในรูปแบบ Cross Platform ทำงานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส เขียนคำสั่งด้วยภาษา Dart ด้วยเครื่องมือ Flutter และใช้ Firebase จัดการข้อมูลตามหลักการของ NoSQL Database 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันแนะนำการออกกำลังกายที่บ้าน โดยกลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต   (x) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ใช้สามารถใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับการออกกาลังกายได้ด้วยตนเองตามคำแนะนำต่างๆ ที่มีในแอปพลิเคชัน และ 2) ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันแนะนำการออกกำลังกายที่บ้าน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก   ( x = 4.30, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจด้านการทดสอบการใช้งานมากสุด  (x = 4.39, S.D. = 0.52)

คำสำคัญ: แอปพลิเคชัน, ออกกำลังกายที่บ้าน, ท่าออกกำลังกาย


ABSTRACT

      The objectives of this research are 1) Workout at Home Application Development is one of the goals of this study. The app has two primary functions: (1) muscle-building techniques and exercises (2) Create a workout regimen that will help you achieve your fitness goals. Developed in a cross-platform format, it operates on both Android and iOS operating systems, uses Flutter to write instructions in Dart, and uses Firebase to manage data according to NoSQL Database principles. 2) Examine how satisfied users are with the application’s performance. The participants in this study were computer science students. Stratified random sampling was used to acquire a sample of 30 persons. The Application Performance Satisfaction Questionnaire was used as a research technique. The arithmetic mean ( x) and standard deviation (S.D.) were the statistics utilized to analyze the data. The study’s findings found that: 1) users can use the workout app on their own by following the app’s instructions; and 2) users had a high level of overall satisfaction with the app (x = 4.30, S.D. = 0.57). Satisfaction with the most functional testing was discovered after considering each area (x = 4.39, S.D. = 0.52).

Keywords:  Application, home workout, exercise posture.


การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำการออกกำลังกายที่บ้าน|Workout at home Application Development

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Science, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 202
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print