การพัฒนาสร้างผิวหนังและหลอดเลือดเทียมโดยใช้ซิลิโคนสำหรับฝึกทักษะการปฏิบัติงานพยาบาล

Last modified: March 9, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การพัฒนาสร้างผิวหนังและหลอดเลือดเทียมโดยใช้ซิลิโคนสำหรับฝึกทักษะการปฏิบัติงานพยาบาล
Development of Silicone Skin and Vascular Prosthesis for Nursing Practice Skills
ชื่อนักศึกษา:
Author:
ศักดิ์ระพี หวังล้อมกลาง และ นิติภูมิ ครอบเพ็ชร
Sakrapee Wanglomklang, Nitipoom Krobpet
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ชาญชัย   วิรุณฤทธิชัย
Dr. Chanchai Wiroonritichai
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2563
2/2020

การอ้างอิง|Citation

ศักดิ์ระพี หวังล้อมกลาง และ นิติภูมิ ครอบเพ็ชร. (2563). การพัฒนาสร้างผิวหนังและหลอดเลือดเทียมโดยใช้ซิลิโคนสำหรับฝึกทักษะการปฏิบัติงานพยาบาล. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Wanglomklang S., & Krobpet N. (2020). Development of silicone skin and vascular prosthesis for nursing practice skills. (Project). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานการพัฒนาการสร้างผิวหนังและเส้นเลือดเทียมโดยใช้ซิลิโคนสำหรับการฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลไกของชั้นผิวหนังและการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดเทียม และเพื่อออกแบบและผลิตผิวหนังและเส้นเลือดเทียมให้มีขนาดเล็กพกพาได้ง่าย หลักการทำงานของผิวหนังและเส้นเลือดเทียมเริ่มต้นโดยการสร้างผิวหนังจำลองด้วยซิลิโคนที่สามารถวางหลอดเลือดเทียมที่ทำจากท่อยางทางการแพทย์ต่อเข้ากับปั๊มแบบลูกกลิ้งเพื่อให้ของเหลวที่นำมาแทนน้ำเลือดไหลเวียนและเกิดแรงดันให้เกิดความเสมือนจริงสำหรับการฝึกเจาะและให้สารน้ำ ในการใช้งานควรบรรจุของเหลวที่ใช้แทนน้ำเลือดให้เต็มในหลอดเลือดเทียมของการทดลองทุกครั้งก่อนการทดลองในครั้งต่อไป

ผลจากการทดสอบชิ้นที่ 1, 2 และ 4 พบว่าระบบการไหลเวียนของเหลวเป็นปกติและสามารถทำการเจาะได้ในขณะที่ของเหลวไหลวนอยู่ในระบบ จากนั้นได้นำข้อดีของชิ้นต้นแบบแต่ละชิ้นมาพัฒนาเป็นชิ้นที่ 3, 5, 6 และ 7 โดยการปรับสูตรในการผสมซิลิโคนในการขึ้นรูป เพื่อให้ได้ผิวสัมผัสที่ใกล้เคียงผิวหนังจริงและมีความหนาที่น้อยลง โดยชนิดที่ 7 มีความเหมาะสมที่สุด คือ ความแข็ง (Shore A) เฉลี่ยเท่ากับ 2.39 และมีความหนาเท่ากับ 0.6 เซนติเมตร

คำสำคัญ : ปั๊มลูกกลิ้ง, หลอดเลือด, ซิลิโคน


Abstract

This study aimed to study the mechanism of skin layer and blood flow in artificial blood vessels and to design and manufacture artificial skin and veins to be small, and easy to carry. The working principle of the skin and vascular prosthesis began by creating a silicone simulated skin where a prosthesis made of medical rubber tubes can be placed into a roller pump to allow the replacement fluid to circulate, and provide realistic pressure for infecting and fluid injection. For use, the blood substitute fluid should be fully filled into the experimental artery before each subsequent trial.

The results of tests 1, 2,and 4 showed that the fluid circulation system was normal and that injection was possible while the fluid was circulating in the system. The advantages of each prototype were then developed into test 3, 5, 6, and 7 by adjusting the formulation of silicone compounds in the molding to achieve a texture that is closer to the real skin and with less thickness The 7th test was the most suitable, which had the average hardness (Shore A) of 2.39 and the thickness of 0.6 cm.

Keywords: Roller Pump, Blood Vessel, Silicone.


การพัฒนาสร้างผิวหนังและหลอดเลือดเทียมโดยใช้ซิลิโคนสำหรับฝึกทักษะการปฏิบัติงานพยาบาล|Development of Silicone Skin and Vascular Prosthesis for Nursing Practice Skills

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok,  Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 132
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code