การพัฒนาไลน์บอทสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องชำระเงิน ณ จุดขาย

Last modified: April 7, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การพัฒนาไลน์บอทสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องชำระเงิน ณ จุดขาย
Development of LINE Bot for Point-of-Sale Maintenance
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอรุชา ตรีสุรนรา และ นายภูชนะ ซู
Miss Aruchar Treesuranara & Mr. Puchana Su
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นลินรัตน์ วิศวกิตติ
Miss Nalinrat Witsawakitti
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

อรุชา ตรีสุรนรา และ ภูชนะ ซู. (2564). การพัฒนาไลน์บอทสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องชำระเงิน ณ จุดขาย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Treesuranara A., & Su P. (2021). Development of LINE Bot for point-of-sale maintenance. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท พีไฟท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการซื้อ-ขาย ซ่อมบำรุง ดูแล และทำความสะอาดเครื่องชำระเงิน ณ จุดขาย โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจะใช้บริการด้านการซ่อมบำรุงเครื่องชำระเงิน เพื่อแก้ปัญหาการใช้งานเครื่องชำระเงินมีการดำเนินการที่รวดเร็ว ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาไลน์บอทสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องชำระเงิน ณ จุดขาย เพื่อนำเสนอข้อมูลทีมช่างซ่อมบำรุงของบริษัท ข้อมูลการซ่อมบำรุงเบื้องต้น และข้อมูลการแจ้งปัญหาการใช้งานเครื่องชำระเงินเบื้องต้น สำหรับใช้เป็นแหล่งข้อมูลให้กับทีมช่างซ่อมบำรุงของบริษัท อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการซ่อมบำรุงได้รวดเร็วกว่าการแก้ไขปัญหาโดยไม่มีแหล่งข้อมูลดังกล่าว

ไลน์บอทสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องชำระเงินใช้ไลน์เมสเซจจิงเอพีไอและภาษาพีเอชพีในการพัฒนา ซึ่งจากการทดสอบไลน์บอทสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องชำระเงินพบว่า สามารถนำเสนอข้อมูลทีมช่างซ่อมบำรุงของบริษัท ข้อมูลการซ่อมบำรุงเบื้องต้น และข้อมูลการแจ้งปัญหาการใช้งานเครื่องชำระเงินเบื้องต้น สำหรับใช้เป็นแหล่งข้อมูลให้กับทีมช่างซ่อมบำรุงของบริษัทได้

คำสำคัญ: ไลน์บอท, การซ่อมบำรุงเครื่องชำระเงิน, ไลน์เมสเซจจิงเอพีไอ, ภาษาพีเอชพี


Abstract

P5 Management Co., Ltd. is a service provider for purchase-sale, maintenance, care, and cleaning of payment machines at the point of sale. To solve the problems of the payment machines, require fast action. The students had an idea to develop a LINE bot for point-of-sale machine maintenance in order to provide information to the maintenance team. Basic maintenance information and information about basic payment machine usage problems can be used as a resource with the maintenance team. This will lead to quicker maintenance troubleshooting more than troubleshooting without such resources.

LINE bots for payment machine maintenance use the LINE Messaging API and PHP language for development. From testing LINE bots for payment machine maintenance, it was found that presenting information about the maintenance technician team basic maintenance information and information about basic payment machine usage problems can be used as a resource with maintenance team.

Keywords:  LINE Bot, Point-of-Sale Maintenance, LI NE Messaging API, PHP 


  การพัฒนาไลน์บอทสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องชำระเงิน ณ จุดขาย Development of LINE Bot for Point-of-Sale Maintenance  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 152
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print