การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress
WordPress Website Development
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย กันต์ดิศ    รติศักดิ์สุนทร
Mr. Kandit Ratisaksoontorn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ สรายุทธ อินทรเสมา
Mr. Sarayut Intarasema
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง/Citation

กันต์ดิศ รติศักดิ์สุนทร. (2563). การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Ratisaksoontorn K. ( 2020). WordPress website development. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท ไอเดีย บรานช์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับ Digital Agency ในประเทศไทย ให้บริการในด้านของ Social Media และ ด้านของ Technology หนึ่งในบริการในด้าน Technology นั้นก็คือ การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ให้กับทางผู้ประกอบการ ในปัจจุบันผู้ประกอบการต่างๆล้วนหันมาให้ความสนใจในการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อโปรโมทสินค้าหรือธุรกิจ ดังนั้นการมีเว็บไซต์ของตนเองเพื่อความน่าเชื่อถือจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

ซึ่งจากข้อความที่กล่าวมาข้างต้นตัวช่วยในการสร้างเว็บไซต์ที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดต้นทุน และเวลาก็คือ WordPress โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้สร้างและจัดการเนื้อหาเว็บไซต์สำหรับผู้ประกอบการ

คำสำคัญ: เวิร์ดเพรส, เว็บไซต์, สินค้า, อินเตอร์เน็ต


Abstract

Idea Branch Co., Ltd. is a leading full-service digital agency in Thailand, providing services in the field of social media and in the field of technology. One of the services in technology is to create and develop websites for customers. Various customers all have turned their attention to using the Internet to promote their products or businesses. Therefore, having your own website for credibility is important.

For this project, the intern helped create a website that was convenient, fast, cost-effective and saved time. WordPress, a packaged program was used to create and manage website content for customers.

Keywords: WordPress, Website, Product, Internet


การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress |WordPress Website Development

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 3013
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print