เกมดิจิตอลเกท

Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
เกมดิจิตอลเกท
DigitalGate Game
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายนันทพงศ์  อัจฉริยวนิช 5904800053
Mr. Nuntapong Ajchariyawanich 5904800053
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอก  บำรุงศรี
Mr. Eak Bamrungsi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

นันทพงศ์  อัจฉริยวนิช. (2562). เกมดิจิตอลเกท. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

        เกมดิจิตอลเกท บนระบบปฏิบัติการณ์คอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นจากเกมที่ผู้จัดทำชื่นชอบในสมัยเด็กและต้องการให้ผู้เล่นสมัยใหม่ได้รับความบันเทิงกับเกมแนวสมัยก่อน โดยเกมมีลักษณะเป็นผู้เล่นคนเดียว มีการแสดงแอนิเมชัน และการต่อสู้ในรูปแบบของตัวละครสองมิติ โดยจำลองเหตุการณ์จากเนื้อเรื่องภายในเกมว่ามีไวรัสออกมาก่อความวุ่นวาย มีภารกิจหลักในการโจมตีและหลบหลีกอุปสรรคต่าง ๆ ในการเล่นผู้เล่นจะสามารถเดินซ้ายเดินขวาได้ กะโดดได้ พุ่งได้ และกดปุ่มโจมตีได้ และผู้เล่นจะมีหลอดเลือดให้ผู้เล่นอีกทั้งยังมีชีวิตอยู่ 3 ชีวิต มีเช็คพอยต์ให้สำหรับผู้เล่นเมื่อมีการเล่นเกมแล้วพลังชีวิตหมดแต่จำนวนชีวิตยังไม่หมด ในการพัฒนาเกมดิจิตอลเกท มีการพัฒนาด้วยโปรแกรมยูนิตี้ โฟโต้ชอป เอฟเอลสตูดิโอ และ อินโนเซ็ตอัพ เป็นเครื่องมือ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกมดิจิตอลเกทจะทำผู้เล่นสนุกกับการเล่นได้

คำสำคัญ : ดิจิตอลเกท, ยูนิตี้, เอฟเอลสตูดิโอ, อินโน เซ็ตอัพ


Abstract

         DigitalGate Game was created from a classic-style gaming model, as a single player game with animations to show character battles in 2D. The game characteristics simulated events from a storyline within the game where the character, Virus, appeared as players walked, jumped, dashed, and attack monsters through various obstacles and levels. Players have a heath bar and three lives and a checkpoint for when the player dies and loses a life. For DigitalGate Game development, we used Unity, Photoshop, FL Studio and INNO Setup with hopes that everyone enjoys my game.

Keywords: DigitalGate, FL Studio, INNO Setup.


เกมดิจิตอลเกท | DigitalGate Game

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 938
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print