ระบบสารสนเทศเพื่อการแปลงรูปแบบของข้อความให้เป็นรูปแบบเอ็กซ์เอ็มแอล

Last modified: June 13, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบสารสนเทศเพื่อการแปลงรูปแบบของข้อความให้เป็นรูปแบบเอ็กซ์เอ็มแอล
Information System for Converting Text to XML Format
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายทัตพงศ์ พินทุเมฆินทร์  5904800046
Mr. Tatpong Pintumakin 5904800046
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ
Miss Janya Yamcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

ทัตพงศ์ พินทุเมฆินทร์. (2563). ระบบสารสนเทศเพื่อการแปลงรูปแบบของข้อความให้เป็นรูปแบบเอ็กซ์เอ็มแอล. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำปริญญานิพนธ์นี้เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการแปลงรูปแบบของข้อความให้เป็นรูปแบบเอ็กซ์เอ็มแอล โดยบริษัท สำนักวิจัยอินรา จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านการให้บริการข้อมูลความน่าเชื่อถือทางธุรกิจแก่หน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยทางบริษัทจะจัดเตรียมข้อมูลตามที่ลูกค้าร้องขอให้อยู่ในรูปแบบของ XML เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ทำความเข้าใจง่ายและนำไปใช้งานต่อได้ทันที ซึ่งข้อมูลต้นฉบับที่บริษัทได้รับมานั้นจะอยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิเช่น Text, HTML, Json, Word และ Excel เป็นต้น ในปัจจุบันจะทำการแปลงรูปแบบของข้อความด้วยคน ซึ่งต้องใช้เวลาในการแปลงรูปแบบของข้อความจากรูปแบบต่างๆ ไปเป็น XML นาน และเกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง ผู้จัดทำจึงได้พัฒนาระบบที่สามารถทำการแปลงรูปแบบของข้อความแบบอัตโนมัติ โดยระบบที่พัฒนารองรับรูปแบบข้อความต้นฉบับได้ 4 รูปแบ ได้แก่ Text (.text), Json, XJS และ XLSX เพื่อให้การใช้งานง่ายได้พัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชัน สร้างเทมเพลตของ XML ด้วยภาษา XSL จัดเก็บไว้บนระบบคลาวด์เพื่อให้ผู้ใช้ใช้งานร่วมกันได้ ในการแปลงรูปแบบของข้อความใช้ไลบรารี่ dicttoxml, etree, sys, os, json และ xlrd ของไพธอน นอกจากนี้มีการเก็บสถิติการแปลงรูปแบบของข้อความเพื่อนำสถิติไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ผลที่ได้จากการทดสอบระบบร่วมกับทางบริษัท ระบบสามารถทำการแปลงรูปแบบของข้อความได้ถูกต้อง และใช้งานง่าย

คำสำคัญ: การแปลงรูปแบบของข้อความ, ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล


Abstract

The objective of this project was to develop an information system for converting text to XML format. International Research Associates (INRA) Limited is a business credibility information provider, and their customers are both domestic and foreign companies. The company  provided the information requested by the customer in XML format because it is easy to understand and can be used immediately. The original data that the company received was in a variety of formats, such as text, HTML, Json, Word and Excel, etc. Currently, the text format is converted by humans which take a long time to convert, and errors often occur. Therefore, I have developed a system that can automatically convert the formats of text to XML format. The system was developed as a web application to support 4 original text formats: Text (.text), Json, XLS and XLSX, create XML templates in XSL, and store them in the cloud for user sharing. To convert the format of the text Python libraries were used, such as dicttoxml, etree, sys, os, json, and xlrd.  Additionaly, it was used to store the statistics of text conversion for the further use. The results, based on testing by users showed the system can convert the format of the text correctly and was easy to use.

Keywords:  Text conversion, XML, Python.


ระบบสารสนเทศเพื่อการแปลงรูปแบบของข้อความให้เป็นรูปแบบเอ็กซ์เอ็มแอล | Information System for Converting Text to XML Format

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 451
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print