ยาชนิดรับประทานที่ออกฤทธิ์ยับยั้งปัจจัยการแข็งตัวของเลือดโดยตรงสำหรับการรักษาโรคลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำในผู้ป่วยโรคมะเร็ง

Last modified: January 9, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: ยาชนิดรับประทานที่ออกฤทธิ์ยับยั้งปัจจัยการแข็งตัวของเลือดโดยตรงสำหรับการรักษาโรคลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
Research Article: Direct Oral Anticoagulant for the Treatment of Cancer-Associated Venous Thromboembolism
ผู้เขียน|Author: ดร.ภก.ทักษิณ จันทร์สิงห์, ภญ.ปุณยวีร์ พืชสะกะ และ ภญ.ภาสุนัน ดำรงค์คงชัย | Dr. Thaksin Jansing, Miss Punyawee Puchsaka and Miss Pasunun Dumrongkongchai
Email: thaksin.jan@siam.edu ; punyawee.puc@siam.edu
สาขาวิชา|คณะ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Faculty of Pharmacy,  Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2566) หน้า 409 – 421 | Thai Journal of Hospital Pharmacy Vol.33 No.3 (September – December 2023) pages 409 – 421.

การอ้างอิง|Citation

ทักษิณ จันทร์สิงห์, ปุณยวีร์ พืชสะกะ และภาสุนัน ดำรงค์คงชัย. (2566). ยาชนิดรับประทานที่ออกฤทธิ์ยับยั้งปัจจัยการแข็งตัวของเลือดโดยตรงสำหรับการรักษาโรคลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำในผู้ป่วยโรคมะเร็ง. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, 33(3), 409 – 421.

Jansing T, Puchsaka P and Dumrongkongchai P. (2023). Direct Oral Anticoagulant for the Treatment of Cancer-Associated Venous Thromboembolism. Thai Journal of Hospital Pharmacy, 33(3), 409 – 421.


บทคัดย่อ

โรคลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ ซึ่งประกอบไปด้วยลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดดำชั้นลึก และหลอดเลือดดำในปอด เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคมะเร็ง (cancer-associated venous thromboembolism; CAT) โดย CAT พบการเสียชีวิตประมาณร้อยละ 9 การรักษามาตรฐานคือ การให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาที่มีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน คือ ยาชนิดรับประทานที่ออกฤทธิ์ยับยั้งปัจจัยการแข็งตัวของเลือดโดยตรง (direct oral anticoagulants; DOACs) ได้แก่ apixaban, edoxaban และ rivaroxaban ซึ่งเป็นยาชนิดรับประทาน ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้ยา ไม่ต้องติดตามค่าการแข็งตัวของเลือด และเป็นยาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยไม่แตกต่างกับยาเฮพารินที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ อย่างไรก็ตามยามีข้อพึงระวัง เนื่องจากอาจเกิดอันตรกิริยากับยาต้านมะเร็งหลายชนิด อีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการใช้ DOACs ในผู้ป่วยมะเร็งระบบทางเดินอาหาร เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติชนิดรุนแรงได้

คำสำคัญ: โรคมะเร็ง, ยาต้านการแข็งตัวของเลือด, ยาชนิดรับประทานที่ออกฤทธิ์ยับยั้งปัจจัยการแข็งตัวของเลือดโดยตรง, โรคลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ


ABSTRACT

Venous thromboembolism, including deep vein thrombosis and pulmonary embolism, is a common complication in cancer patients (can-cer-associated venous thromboembolism; CAT). CAT is one of the causes of death accounted for 9% of cancer patients. Anticoagulants are re–commended as a standard treatment for CAT. At present, the direct oral anticoagulants (DOACs) such as apixaban, edoxaban, and rivaroxaban play a great role in CAT treatment. The advan-tages of DOACs are the convenience of taking medication, no need for blood clot monitoring and similar efficacy and safety compared with low molecular weight heparin (LMWH). How-ever, DOACs may have potential for drug-drug interactions with various anticancer drugs. More-over, DOACs should be avoided in patients with gastrointestinal cancer due to increasing risk of major bleeding.

Keywords: cancer, venous thromboembolism, anticoagulants, direct oral anticoagulants.


ยาชนิดรับประทานที่ออกฤทธิ์ยับยั้งปัจจัยการแข็งตัวของเลือดโดยตรงสำหรับการรักษาโรคลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำในผู้ป่วยโรคมะเร็ง | Direct Oral Anticoagulant for the Treatment of Cancer-Associated Venous Thromboembolism

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Pharmacy, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 49
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code