การจัดเก็บเอกสารด้วยระบบ Excel บริษัท โลหะสุวรรณวิทย์กรุ๊ป จำกัด

Last modified: February 26, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดเก็บเอกสารด้วยระบบ Excel บริษัท โลหะสุวรรณวิทย์กรุ๊ป จำกัด
Document Storage using Excel at Rohasuwanawit Group Co.,Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายภูธนา วีระนันทนากร
Mr. Phuthana  Wirananthanakorn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์
Mrs. Kwanjai  Unthavatanapaibul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2559
1/2016

การอ้างอิง/citation

ภูธนา วีระนันทนากร. (2559). การจัดเก็บเอกสารด้วยระบบ Excel บริษัท โลหะสุวรรณวิทย์กรุ๊ป จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันบริษัท โลหะสุวรรณวิทย์กรุ๊ป จากัด ได้มีการจัดเก็บเอกสารในรูปบันทึก ด้วยมือทา ให้ในการค้นเอกสารเกิดความล่าช้า ดังนั้น จึงนา เสนอการนา ระบบจัดเก็บเอกสารด้วย Excel มาใช้กับบริษัท โลหะสุวรรณวิทย์กรุ๊ป จา กัด โดยมีขั้นตอนการทา งาน ดังนี้ 1. จัดทาตาราง Excel แล้วกา หนดหัวข้อ 2. บันทึกข้อมูลที่อยู่ของลูกค้า 3. สร้าง Folder ไว้แยกประเภทของข้อมูล 4. บันทึกข้อมูลตามรายการสั่งซื้อจากการเก็บเอกสารด้วยระบบ Excel โดยระบบExcelสามารถแยกประเภทของเอกสารได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในเรื่องความแม่นยำพร้อมกับช่วยลดปัญหาด้านการสืบค้นข้อมูล ลดขั้นตอนการทา งาน

คำสำคัญ: การเก็บเอกสาร, ระบบ Excel


Abstract

This cooperative report investigates the perfonnance of Rohasuwanawit Group Co.,Ltd., which was recording all documents manually. This takes a lot of time to search for the right document. The author had introduced the use of Microsoft Excel to record all documentation for the company. Beginning with: l. create a data table and label all the subjects to be entered; 2. Record all the customer information; 3. Create a folder for the record; 4. Record all the purchase orders of the customer. Microsoft Excel can separate and organize all the categories of the document accurately and efficiently, as well as, reducing errors in the documents and processes of work.

Keywords: Data recording, Microsoft Excel.


การจัดเก็บเอกสารด้วยระบบ Excel บริษัท โลหะสุวรรณวิทย์กรุ๊ป จำกัด / Document Storage using Excel at Rohasuwanawit Group Co., Ltd

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 665
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code