การจัดเก็บสัญญาเช่าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าด้วยระบบ Excel

Last modified: March 8, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดเก็บสัญญาเช่าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าด้วยระบบ Excel
Contract Document Management of Central Pattana Public Company Limited(Pinklao branch)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายศรานุชิต พุ่มจันทร์
Mr. Saranuchit  Phumchan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์
Dr. Kwanjai Unthawattanaphaibul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ศรานุชิต พุ่มจันทร์. (2561). การจัดเก็บสัญญาเช่าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าด้วยระบบ Excel. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม


บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดเก็บสัญญาเช่าในรูปแบบบันทึกด้วยมือ ทำให้ในการค้นหาสัญญาเกิดความล่าช้า ดังนั้น จึงนำเสนอการนำระบบจัดเก็บสัญญาเช่าด้วยระบบ Excel มาใช้กับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) โดยมีจุดประสงค์ 1. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเก็บข้อมูล และการค้นหา 2. เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย และมีขั้นตอนการทำ งานดังนี้1. จัดทำตาราง Excel แล้วกำหนดหัวข้อ 2. บันทึกสัญญาเช่าของลูกค้า 3.สร้าง Folder ไว้แยกประเภทของสัญญาเช่า 4. บันทึกข้อมูลทั้งหมดของสัญญาเช่าด้วยระบบ Excel โดยระบบ Excel สามารถแยกประเภทของสัญญาเช่าได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในเรื่องความแม่นยำ พร้อมกับช่วยลดปัญหาในเรื่องการสืบค้นข้อมูล ลดขั้นตอนการทำงาน จากการทำโครงการจัดเก็บสัญญาเช่าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าด้วยระบบ Excel ข้าพเจ้ามีข้อเสนอแนะก่อนจะทำการจัดเก็บสัญญาต้องรวบรวมให้เป็นหมวดหมู่และนำมาเรียงตามชั้นเพื่อทำการบันทึกสัญญา

คำสำคัญ: การจัดเก็บสัญญาเช่า, ระบบ Excel


Abstract

Central Pattana Public Co.,Ltd. Currently collect all contract documents by hand; which take a lot of time to process. The researcher would like to improve it by using Microsoft Excel.

The objective for this project were to: 1. Facilitate all contract document process to tighten the time to process all document; 2. Prevent data loss (missing document). The process starts with creating templates for the documents, then to Record contract data into an Excel document. Next to save it into a corresponding document categorized by contract type, and last, repeat the process to all contract document.

It found that Microsoft Excel was a great tool to eliminate problems in categorizing, complexity, placement, and enhance efficiency of work.

Keywords: Contract Document Management, Microsoft Excel, Central Pattana Public Co.,Ltd.


การจัดเก็บสัญญาเช่าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าด้วยระบบ Excel / Contract Document Management of Central Pattana Public Company Limited (Pinklao branch)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 550
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code