การเปรียบเทียบปัจจัยของผู้ใช้บริการในส่วนของผลิตภัณฑ์สลากออมสินกับเงินฝากออมเงินออมธรรมของธนาคารออมสิน สาขาซีคอนบางแค

Last modified: February 28, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การเปรียบเทียบปัจจัยของผู้ใช้บริการในส่วนของผลิตภัณฑ์สลากออมสินกับเงินฝากออมเงินออมธรรมของธนาคารออมสิน สาขาซีคอนบางแค
Customer Comparison Factors to Consider for Saving Lottery Product And Oom-Tham Saving of Government Saving Bank: Seacon Bangkae Branch.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย อภิศักดิ์ สุพล, นาย ธนฤต พุ่มยาธรรม, นาย สรวิศ เพรามธุรส
Mr. Apisak  Supol, Mr. Thakrit Pumyatam, Mr. Sorawit Pralmathurose
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์
Mrs. Kwanjai  Unthavatanapaibul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

อภิศักดิ์ สุพล, ธนฤต พุ่มยาธรรม และ สรวิศ เพรามธุรส. (2559). การเปรียบเทียบปัจจัยของผู้ใช้บริการในส่วนของผลิตภัณฑ์สลากออมสินกับเงินฝากออมเงินออมธรรมของธนาคารออมสิน สาขาซีคอนบางแค. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงปัจจัยหลักของการเลือกผลิตภัณฑ์สลากออมสินและเงินฝากออมเงินออมธรรม รวมทั้งนา ข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการบริการของธนาคารต่อไป การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาซีคอนบางแค จานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จา นวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64 อายุ 51 – 60 ปี จา นวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 รายได้ต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท
จา นวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75 มีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สลากออมสินจา นวน 350 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 เพศหญิงมีจานวนร้อยละ 64 มีคะแนนมากที่สุดในทุกๆด้านในผลิตภัณฑ์สลากออมสินมีคะแนนเฉลี่ยดังนี้ ได้แก่ ด้านการรับรู้คือ 3.70 ด้านคุณภาพการให้บริการคือ 3.74 ด้านส่วนประสมการตลาดบริการคือ 3.73 ด้านการเลือกใช้บริการคือ 3.81 ทั้งหมดทุกด้านอยู่ในระดับดี อายุ51 – 60 ปี มีจานวนร้อยละ 34.25 มีคะแนนมากที่สุดในทุกๆด้านในผลิตภัณฑ์สลากออมสินมีคะแนนเฉลี่ยดังนี้ ได้แก่ ด้านการรับรู้คือ 3.80 ด้านคุณภาพการให้บริการคือ 3.92 ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการคือ 3.85 ด้านการเลือกใช้บริการคือ 3.81 ทั้งหมดทุกด้านอยู่ในระดับดี รายได้30,001 – 45,000 บาท มีจา นวนร้อยละ 38.75 มีคะแนนมากที่สุดในทุกๆดา้ นในผลิตภณั ฑ์สลากออมสินมีคะแนนเฉลี่ยดังนี้ ได้แก่ ด้านการรับรู้คือ 4.04 ด้านคุณภาพการให้บริการคือ 4.12 ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการคือ 3.89 ด้านการเลือกใช้บริการคือ 3.97 ทั้งหมดทุกด้านอยู่ในระดับดีคาแนะนาควรจะเพิ่มปัจจัยหลักอีก 2 ปัจจัย ได้แก่ ระดับการศึกษา และ อัตราการใช้บริการต่อสัปดาห์ เพื่อให้งานวิจัยอื่นๆมีความละเอียดมากขึ้น

คำสำคัญ: การเปรียบเทียบ, สลากออมสิน, เงินฝากออมเงินออมธรรม


Abstract

This study investigated Factors affecting customers’ behavior to choose service of the Government Saving Bank. The study uses a rating-scale style questionnaire as a tool to collect all information from the selected sampled sample of the customer, which were 400 customers of Government Saving Bank: Seacon Bangkae Branch. The statistical instrument for analyzing the data were means and percentage.

The study showed that 256 Samples were female (64%); 137 person were at the age of the 51 to 60 (34.25%); 155 had an income range of 30,000 – 45,000 bath (38.75%); 350 person used saving lottery (87.50%). The female group has high rating in overall saving lottery, and has a mean of the following: Information: 3.70, Service Quality: 3.74, Services Marketing: 3.73, and Optional Services Selection: 3.81, Overall in a good standard. The age group 51-60 has high rating in overall saving lottery, and has a mean of the following: Information: 3.80, Service Quality: 3.92, Service Marketing: 3.85, and Optional Services Selection: 3.81, Overall in a good standard. The salary range of 30,001 – 45,000 group has high rating in overall saving lottery and has a mean of the following: Information: 4.04, Service Quality: 4.12, Service Marketing: 3.89, and Optional Services Selecting: 3.97. The results indicate that customers’ satisfaction was at the standard level.

Keywords:  comparison, saving lottery financial, Oom-Tham saving.


การเปรียบเทียบปัจจัยของผู้ใช้บริการในส่วนของผลิตภัณฑ์สลากออมสินกับเงินฝากออมเงินออมธรรมของธนาคารออมสิน สาขาซีคอนบางแค Customer Comparison Factors to Consider for Saving Lottery Product And Oom-Tham Saving of Government Saving Bank: Seacon Bangkae Branch.

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 86
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code