การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์

Last modified: November 22, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์
E-commerce Website Development with Content Management System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายศุภกร    ถิระวิทยากุล, นายวีรภัทร สินบุญยะมะ, นายวรากร ดำเนินเกียรติ
Mr. Supakorn Thilavittayakul, Mr. Weerapat Sinbunyama, Mr. Warakorn Damnoenkai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นิตินัย     ไพศาลพยัคฆ์
Mr. Nitinai Phaisanpayak
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

ศุภกร ถิระวิทยากุล, วีรภัทร สินบุญยะมะ, และวรากร ดำเนินเกียรติ. (2563). การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

Thilavittayakul S., Sinbunyama W. & Damnoenkai W. (2020). E-commerce website development with content management system. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ปฏิบัติงานที่บริษัทมาร์จิเฟรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) ซึ่งเป็นบริษัทรับออกแบบและเขียนเว็บไซต์ ได้รับทราบปัญหาของบริษัทลูกค้ารายหนึ่ง ที่เป็นบริษัทขายสินค้าประเภทเสื้อผ้า ประสบปัญาหาในการขายสินค้ารุ่นพิเศษ ถูกสั่งจองโดยพ่อค้าคนกลางเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถการกระจายสินค้านั้นๆ ไปยังลูกค้าที่ต้องการ คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้พัฒนาส่วนหน้าของเว็บไซต์ โดยใช้ภาษา HTML และ CSS สำหรับการสั่งจองสินค้า ผ่านระบบการขายแบบจับฉลาก (Raffle) จำนวน 3 หน้าเว็บ ได้แก่ หน้ารายการสินค้า หน้ารายละเอียดสินค้า และหน้าขอบคุณลูกค้า ซึ่งรายการสินค้าและคุณสมบัติของสินค้านั้นๆ จะถูกกำหนดโดยผู้ดูแลระบบ ผ่านระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์

คำสำคัญ: พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, ระบบการขายแบบจับฉลาก, ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์


Abstract

The cooperative education students worked at Marginframe Co., LTD. (Head Office), a website design and developer. We’ve acknowledged one of our customers problem who run a clothing business, due to a special edition products that were numerously reserved by most middleman, causing an  insufficiency of the products to deliver to targeted customers. The objective of project was to develop 3 pages of an E-commerce website with HTML, CSS, and Content Management System (CMS) for a lucky draw sale (Raffle), a product list page, product detail page, and thank you page. The products will be added, configured, and edited by admin.

Keywords: Content Management System, E-Commerce, Raffle.


  การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ | E-commerce Website Development with Content Management System

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 728
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print