ผลของการดัดแปรต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพของสตาร์ชกล้วยหินดิบ

Last modified: July 6, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: ผลของการดัดแปรต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพของสตาร์ชกล้วยหินดิบ
Research Article: Effect of Modifications on Physico-Chemical Properties of Raw Hin Banana Starch
ผู้เขียน|Author: จิรนาถ บุญคง, ปิยนุสร์ น้อยด้วง, และจิตตราภรณ์ แมงทับ |Jiranart Boonkong, Piyanoot Noiduang and Jittraporn Mangtub
Email: jiranart.boo@siam.edu
ภาควิชา|คณะ: ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Department of Food Technology, Faculty of Science, Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 9 วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | The 9th Academic Science and Technology Conference 2023

การอ้างอิง|Citation

จิรนาถ บุญคง, ปิยนุสร์ น้อยด้วง และจิตตราภรณ์ แมงทับ. (2566). ผลของการดัดแปรต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพของสตาร์ชกล้วยหินดิบ. ใน รายงานการประชุม การประชุมระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 9 (หน้า 345-352). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

Boonkong J., Noiduang P., & Mangtub J. (2023). Effect of modifications on physico-chemical properties of raw hin banana starch. In The 9th Academic Science and Technology Conference 2023 Online (pp. 345-352). Bangkok: University of the Thai Chamber of Commerce.


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาผลของวิธีการดัดแปรต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพของสตาร์ชจากแป้งกล้วยหินดิบ โดยแปรผันวิธีการดัดแปร จำนวน 5 วิธี ได้แก่ autoclave-incubation, heat-freeze-thaw, heat moisture, annealing และ crosslinking จากนั้นนำสตาร์ชดัดแปรมาทดสอบทางเคมี-กายภาพ ได้แก่ ค่าสี การดูดซับน้ำ การพองตัว ปริมาณน้ำอิสระ และปริมาณ resistant starch ผลการทดลองพบว่า สตาร์ชที่ดัดแปรทุกทรีทเมนต์มีค่าความสว่างลดลง มีค่าการดูดซับน้ำและการพองตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสตาร์ชที่ไม่ดัดแปร และมีปริมาณน้ำอิสระอยู่ระหว่าง 0.15-0.41 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สตาร์ชดัดแปร TD-1, TD-2, TE-1 และ TE-2 มีปริมาณ resistant starch สูงกว่าสตาร์ชที่ไม่ดัดแปรอย่างมีนัยสำคัญ จากการศึกษาสมบัติด้านความหนืดด้วย Rapid Visco Analyser พบว่า pasting temperature และ peak time ของสตาร์ชดัดแปรสูงขึ้น ส่วน peak viscosity, final viscosity, breakdown และ setback มีค่าลดลง โดยสตาร์ชดัดแปร TD-2 มีสมบัติทางเคมี-กายภาพและสมบัติด้านความหนืดเหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ โดยมีปริมาณ resistant starch สูงสุด เท่ากับ 93.32% มีความคงตัวของความหนืด ณ อุณหภูมิต่ำ อีกทั้งเป็นสตาร์ชดัดแปรด้วยวิธีทางกายภาพที่ปลอดภัย

คำสำคัญ: แป้งกล้วยหินดิบ, รีซิสแตนส์สตาร์ช, การดัดแปรแป้ง


ABSTRACT

This research was studied the effect of starch modification process on physical and chemical properties of raw banana starch by varying the method of modification for as follows: autoclave-incubation, heat-freeze-thaw, heat moisture, annealing and crosslinking were performed. The modified starches were examined the physico-chemical properties for as followed: color, water absorption index (WAI), swelling power, water activity and resistant starch content. Results showed that all of modified starches had the lower brightness than unmodified starch; whereas WAI and swelling power of modified starches were slightly higher than unmodified starch. Water activity values were between 0.15-0.41, that in accordance with the standard. TD-1, TD-2, TE-1 and TE-2 modified starches had significantly higher resistant starch content than unmodified starch. Viscosity analysis with Rapid Visco Analyzer showed that pasting temperature and peak time of modified starches were higher than unmodified starch, while the peak viscosity, final viscosity, breakdown and setback were lowered. TD-2 modified starch was suitable for applications because of its physico-chemical properties and viscosity properties demonstrating the highest resistant starch content (93.32%) and consistency viscosity at low temperature, and a safe physically modification process.

Keywords: Raw Hin Banana starch, Resistant starch, Starch Modification.


ผลของการดัดแปรต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพของสตาร์ชกล้วยหินดิบ|Effect of Modifications on Physico-Chemical Properties of Raw Hin Banana Starch

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Science, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 60
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code