ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

Last modified: September 8, 2019
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
Effectiveness in administration of Sunday Dharma Study, WatNakprok, Pasicharoen District, Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
พระประยุทธ ชุมโส
PhraPrayut Sumso
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล
Dr.Sumet Sangnimnuan
ระดับการศึกษา:
Degree:
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
Master of Public Administration
สาขาวิชา:
Major:
รัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

พระประยุทธ ชุมโส. (2560). ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

 


Abstract

The objectives of this study were: 1) To examine the effective level in Administration of Sunday Dharma Study, WatNakprok, Pasicharoen District, Bangkok2) To examine the factors influence to the efficiency in in Administration of Sunday Dharma Study, WatNakprok, Pasicharoen District, Bangkok3) To propose recommendation to the management of Sunday Dharma Study, WatNakprok, Pasicharoen District, Bangkok for further benefits in administration.
The population in this study were students and parents in Sunday Dharma Study, WatNakprok, Pasicharoen District, Bangkok for 220 persons (Sunday Dharma Study, WatNakprok, Pasicharoen District, Bangkok B.E 2557). Since the number of population is small so the researcher examined the whole population (Population Universe). This study used a questionnaire as a research tool in collecting date, statistic used in quantitative data analysis were frequency percentage and the hypothesis were tested by Chi-square and measured the correlation between two factors with Gamma at significant level of .05
The findings were 1) the overall effective level in in Administration of Sunday Dharma Study, WatNakprok, Pasicharoen District, Bangkok in 4 dimensions was in medium level, Academic function was the highest average level, followed by budget function, personnel management function and facility and environment function respectively. 2) the overall average factors that influenced the efficiency in Administration of Sunday Dharma Study, WatNakprok, Pasicharoen District, Bangkok were in medium level were leadership of the management and teachers, participation in administration, policy acknowledgement at significant level of .05 . However, average family income and educational period of students had no correlation with the efficiency in administration.

From the research findings of factors related to the efficiency in Administration of Sunday Dharma Study, WatNakprok, Pasicharoen District, Bangkok, the researcher has the following recommendations 1) Academic function : there should be no fixed formal pattern, there should be multiple patterns depending on present social environments focused on students and communities’ requirements, so it complies to area context and should build a participation process in all levels of relevant parties including students, parents, teachers and supporting organizations both public private volunteer and donators 2) Budget function: there should be an annual budgeting plan, a record of revenue and expense which can be traced and public, so the annual budget implementations effective and meets the objectives of Sunday Dharma Study 3) Personnel management function: Sunday Dharma Study should plan for personnel training and development so the personnel are trained for both knowledge and skills in teaching for maximum benefits in students. Moreover, there should be an assessment of personnel to verify the competency of individual and organization. 4) Facility and environment function: The center should develop the place to be a complete learning center for example, set up a clean, calm and close to nature, modify the place to have multiple views to promote learning perspective actively. More importantly, the center should promote the participation process of community in developing and administrating the center broadly and periodically.

Recommendation for further research were 1) there should be a comparative study of other Sunday Dharma Study and compare strength, weakness, opportunity and threat of each center to have a better suitable administration pattern. 2) there should be an action research focusing the administration, teachers, students, and other relevant parties to study, research and develop the project together for better solid output. 3) there should be a study of the standard of Sunday Dharma Study in learning and administrating the center.

 

Keywords:  Buddhist study, Buddhist study center.


ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / Effectiveness in administration of Sunday Dharma Study, WatNakprok, Pasicharoen District, Bangkok

Tags:
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 65