ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักที่ตำบลอ้อมน้อย อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

Last modified: January 25, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักที่ตำบลอ้อมน้อย อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
Factors Effecting Decisions for Room Rental at Omnoi Subdistrict,
Krathum Baen District
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธนพล คำล้ำเลิศ
Mr. Akadej Jantaramana
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
Dr. Rungroje Songsraboon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2562
2019

การอ้างอิง/citation

ธนพล คำล้ำเลิศ. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักที่ตำบลอ้อมน้อย อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสำรวจปัจจัยส่วนบุคคลของผู้พักในห้องเช่าที่ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 2) เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักที่ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และ 3) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเช่าห้องพักที่ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือผู้ที่เช่าห้องพักที่ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 400 ราย เนื่องจากไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนของกลุ่มผู้ที่เช่าห้องพักที่ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้วิธีการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคำนวณแบบไม่ทราบจำนวนประชากรโดยใช้สูตรกำหนดขนาดตัวอย่างของ สูตร  W.G.cochran โดยเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ที่เช่าห้องพัก สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการตัดสินใจ และปัจจัยทางการตลาด ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devotion) เพื่ออธิบายให้ทราบถึงการตัดสินใจเช่าห้องพักที่ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้การสูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตัวประกอบ (One-way analysis of variance) หรือF-test และการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะด้านปัจจัยส่วนบุคคลของการตัดสินใจเช่าห้องพักสำหรับการอยู่อาศัย ในตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi – Square) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เพื่อทดสอบสมมุติฐาน

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 21 – 30 ปี มีอาชีพทำงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง มีระดับรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ในการเลือกเช่าห้องพักอันดับแรกพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เลือกทำเลที่ตั้งสะดวกแก่การเดินทาง อันดับแรกที่คิดว่าห้องพักควรจะมีเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจเช่าห้องพัก คือที่จอดรถ ราคาค่าเช่าห้องพักที่เหมาะสมที่สุดคือ ค่าเช่า 1,000 – 2,000 บาทต่อเดือน ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าที่พักมากที่สุด คือ ตัวเอง รู้จักที่พักที่เช่า/เคยเช่า จากการสืบหาด้วยตนเอง และทำการตัดสินใจเช่าที่พักได้เปรียบเทียบที่พักที่อื่นในบริเวณใกล้เคียง1-2 ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากว่า มีเงื่อนไขในการพักเข้มงวด (เช่น ห้ามประกอบ อาหาร ห้ามส่งเสียงดัง ฯลฯ) ด้านราคามีความเห็นด้วยมากว่าราคามีมาตรฐานเหมาะสมกับขนาดที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย(ทำเลที่ตั้ง)มีความเห็นด้วยมาก ว่าการเดินทางคมนาคมสะดวกระหว่างที่พักกับที่ทำงาน/ที่เรียนไม่ ไกลจนเกินไป ด้านการส่งเสริมทางการตลาด โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากเรื่องความยืดหยุ่นเรื่องเวลาชำระค่าเช่า ด้านบุคลากรกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากว่าเจ้าของที่พักมีมารยาทพูดจาสุภาพมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นกันเอง ด้านกระบวนการให้บริการกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากว่าการออกใบเรียกเก็บเงินที่มีความถูกต้องในการใช้บริการต่างๆ ด้านลักษณะทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากว่า ที่พักโปร่งอากาศถ่ายเทได้ดี บริเวณรอบๆมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า เพศ อายุ อาชีพ และระดับรายได้ต่อเดือนมีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักที่ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเช่าห้องพักที่ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

คำสำคัญ : ปัจจัย, การตัดสินใจเช่า, ห้องพัก.


Abstract

The objectives of this study were: 1) to explore personal factors of people who stay in a  room rental at Omnoi Subdistrict, Krathum Baen District Samutsakhon Province; 2) to study marketing factors affecting room rental at Omnoi Subdistrict, Krathum Baen District Samutsakhon Province; and 3) to study the decision to rent a room at Omnoi Subdistrict, Krathum Baen District Samutsakhon Province. The sampling was purposive sampling and used questionnaires as a tool for data collection. The data was analyzed by frequency, percentage, means and standard deviation. The statistics for testing hypothesis were one – way analysis of variance (ANOVA) and Chi – square by analyzing Least Square Difference (LSD) at 95 percent confidence level.

The results showed that most samples were male, aged between 21 – 30 years old, working in a private company, an average income between 10,001 – 20,000 Baht per month. In addition, room rental decision at Omnoi Subdistrict, Krathum Baen District Samutsakhon Province also consider from car parking and price between 1,000 – 2,000 Baht per month. The main objective in room rental decision at Omnoi Subdistrict, Krathum Baen District Samutsakhon Province was personal residence. Most of them received information they found by themselves. They had compared with 1-2 other room rentals.

For the hypothesis, it was found that the relationship between personal factors had an effect on the decision for room rental at Omnoi Subdistrict, Krathum Baen District Samutsakhon Province. The hypothesis of affecting the decision to room rental at Omnoi Subdistrict, Krathum Baen District Samutsakhon Province fall into 7 points; product, price, place, promotion, people, process and physical evidence.

Keywords: Factors, Room Rental, Omnoi.


ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักที่ตำบลอ้อมน้อย อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
Factors Effecting Decisions for Room Rental at Omnoi Subdistrict, Krathum Baen District

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 950
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code