บลอนดี้ไร้แป้ง

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
บลอนดี้ไร้แป้ง
No-Guilt Blondie
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวธวัลรัตน์  จีนเมือง
Miss Tawanrat Jeenmueng
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ปิยธิดา กังวานสิทธิ์
Miss Piyatida Kungwansith
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง/citation

ธวัลรัตน์  จีนเมือง. (2564). บลอนดี้ไร้แป้ง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Jeenmueng T. (2021). No-Guilt Blondie. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

จากการปฏิบัติสหกิจศึกษาที่โรงแรมอีสตินแกรนด์ สาทร ผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาของกลุ่มคนรักสุขภาพนั่นคือโดยปกติมักจะมีเมนูขนมสุขภาพที่น้อยและปัญหาการเหลือทิ้งของกล้วยจึงได้จัดทำโครงงานบลอนดี้ไร้แป้งขึ้นมาภายใต้วัตถุประสงค์ 1. ลดปริมาณของเหลือใช้ภายในโรงแรม 2.สร้างสรรค์เมนูสุขภาพใหม่ๆเป็นทางเลือกให้ลูกค้าของโรงแรมเพิ่มเติม

เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงานบลอนดี้ไร้แป้งผู้จัดทำได้สำรวจความคิดเห็นโดยการให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 30 คน มาวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อบลอนดี้ไร้แป้งจากกลุ่มตัวอย่างโดยสีสันของขนมคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.1 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก กลิ่นหอมของขนมค่าเฉลี่ย 3.9 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก รสชาติของขนมค่าเฉลี่ย 3.8 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เนื้อสัมผัสของขนมค่าเฉลี่ย 4.2 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ลักษณะโดยรวมของขนม ค่าเฉลี่ย 4.4 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดและผลรวมความพึงพอใจค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.9 และ ค่าเฉลี่ย 4.1 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

คำสำคัญ: บลอนดี้, ไร้แป้ง, ขนมสุขภาพ


Abstract

During work as a trainee at Eastin Grand Hotel Sathorn, I have seen the problem of healthy lovers. they usually have less healthy dessert menu items and the problem of banana waste. therefore, the flourless blondie project has been created to: 1. Reduce leftovers in the hotel; 2. Create a new healthy menu item as an alternative to hotel customers.

In order to know the results of the flourless blondie project, I conducted a survey of 30 people to be analyzed. By color of the flourless blondie had an average of 4.1, at a high level of satisfaction. The smell of the flourless blondie averaged 3.9, at a high level of satisfaction. Taste of the flourless blondie had an average of 3.8 at a high level of satisfaction. The texture of the flourless blondie averaged 4.2 at a high satisfied level of satisfaction, the overall average of the flourless blondie was of 4.4 at the highest satisfied level of satisfaction and the total satisfaction of the survey, S.D. was 0.9 and average at 4.1 the highest level of satisfaction.

Keywords:  blondie, flourless, healthy.


บลอนดี้ไร้แป้ง|No-Guilt Blondie

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 199
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print