การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
Generator Installation
ชื่อนักศึกษา:
Author:
อรรถพล จันยอย, ภาสกร สีดา
Atthaphon   Chanyoi, Patsakron   Seeda
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข สว่างกล้า
Acting Sub Lt. Santisuk Sawangkla
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

อรรถพล จันยอย และภาสกร สีดา. (2563). การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Chanyoi A., & Seeda P. (2020). Generator installation. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงการสหกิจศึกษาเล่มนี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของบริษัท วี.บี. เอ็นจิ้น อิมเพ็กซ์ จำกัด ในครั้งนี้ ได้ทำการฝึกปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17.พ.ค. 64 ถึง 28 ส.ค. 64 ณ บริษัท วี.บี. เอ็นจิ้น อิมเพ็กซ์ จำกัด บางระมาด ตลิ่งชัน กทม รวมทั้งสิ้น 15 สัปดาห์ ซึ่งบริษัทได้มอบหมายให้ดูแลในเรื่องของการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และจากการออกปฏิบัติงานจริง สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เอ็นจิ้นอิมเพ็กซ์, การติดตั้ง


Abstract

This cooperative education project presented the installation of generators of V.B. Engine Impex Co., Ltd. The internship was performed for a period of 3 months, starting from 17 May 21 until 28 Aug. 19 at V.B. Engine Impex Co., Ltd. Bang Ramat, Taling Chan. Bangkok. For a total of 15 weeks, the company assigned the student to take care of the installation of the generator and from the actual work be able to apply the knowledge learned appropriately to the actual work.

Keywords:  generator, engine impex company, installation.


การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า|Generator Installation

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 205
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print