การออกแบบและติดตั้งลิฟท์ขนส่งโรงงานอุตสาหกรรม

Last modified: March 16, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบและติดตั้งลิฟท์ขนส่งโรงงานอุตสาหกรรม
Design and installation of industrial transport elevators
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวธันยธร  เสภู่  
Miss Tanyatorn Sephu 
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ.พกิจ สุวัตถิ์
Asst.Prof.Pakit Suwat 
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

ธันยธร  เสภู่. (2563). การออกแบบและติดตั้งลิฟท์ขนส่งโรงงานอุตสาหกรรม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Sephu T. (2020). Design and installation of industrial transport elevators. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

     โครงงานสหกิจศึกษานี้นำเสนอการออกแบบและติดตั้งลิฟท์ขนส่งโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจากการศึกษาระบบงานและการซ่อมบำรุงลิฟท์ ระหว่างการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยสยามร่วมกับบริษัท พี.พี.ลิฟท์ จำกัด พบว่ามีปัญหาการติดตั้งลิฟท์อุตสาหกรรมบ่อลิฟท์สร้างไม่ตรงตามมาตรฐานที่วางแผนงานไว้ ทำให้การติดตั้งลิฟท์คาดเคลื่อนต้องแก้ไขบ่อลิฟท์ใหม่

     คณะผู้จัดทำได้ทำการรวบรวมปัญหาตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 และเปรียบเทียบปัญหาการติดตั้งลิฟท์อุตสาหกรรม เพื่อนำปัญหาการติดตั้งลิฟท์อุตสาหกรรมที่ใช้เวลาในระยะเวลา 3 เดือน มาทำการวิเคราะห์ปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และการลดการเกิดปัญหาเดิมซ้ำ และสามารถนำไปขยายผลเพื่อใช้ในการผลิตครั้งอื่นๆ ที่มีการติดตั้งลิฟท์อุตสาหกรรม เพื่อลดปัญหาการในการติดตั้งลิฟท์ ตามนโยบายของบริษัท

คำสำคัญ: การออกแบบ, ลิฟท์, การติดตั้ง


Abstract

This cooperative education project presents the design and installation of industrial freight elevators. which from the study of the system and the maintenance of elevators During the operation in the cooperative education project of Siam University together with PP Lift Co., Ltd., found that there was a problem with the installation of industrial elevators in the elevator building that did not meet the planned standards. causing the installation of a mobile lift to fix a new elevator pit

The organizers have been collecting problems since a month. May-August 2021 and compare industrial elevator installation problems To bring the problem of installing industrial elevators that took 3 months to analyze the problem and can resolve problems quickly and reducing recurring problems and can be extended for use in other productions that are equipped with industrial lifts to reduce the problem of installing elevators according to company policy

Keywords:  design, elevator, installation.


การออกแบบและติดตั้งลิฟท์ขนส่งโรงงานอุตสาหกรรม|Design and installation of industrial transport elevators

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 160
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print