กระบวนการรับสินค้าและระบบบัญชีเจ้าหนี้

Last modified: April 13, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
กระบวนการรับสินค้าและระบบบัญชีเจ้าหนี้
Goods Receiving Process and Accounts Payable System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอาภัสรา   แท่นประทุม
Miss Apatsara Tarnphathom
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์วิรากานต์  เทวินภิบาลพันธุ์
Miss Virakarn  Tewinpibanpun
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

อาภัสรา แท่นประทุม. (2559). กระบวนการรับสินค้าและระบบบัญชีเจ้าหนี้. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งให้บริการด้านห้องพัก ห้องอาหาร ห้องประชุม และห้องจัดเลี้ยง รวมถึงบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานในแผนบัญชีได้รับมอบหมายงานทางด้านการตรวจสอบขั้นตอนของการตรวจรับสินค้า การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาการจ่ายเงินของโรงแรมและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

จากการที่ได้ปฏิบัติงานในแผนกบัญชีมีการให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานอย่างละเอียดรอบคอบโดยการตรวจสอบรายการสินค้าที่ส่งมาว่าถูกต้องตามที่สั่งก่อนที่จะรับสินค้าเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดส่งทั้งหมดที่ได้รับถูกต้องเป็นระบบ  เพื่อป้องกันการตรวจสอบที่ผิดพลาดดังนั้นผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำงานโครงงานเรื่อง “กระบวนการรับสินค้าและระบบบัญชีเจ้าหนี้” โดยมีการบันทึกค่าใช้จ่าย  บันทึกเจ้าหนี้ ตรวจจ่าย และ จ่ายเงิน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางปฏิบัติงานในการจ่ายชำระหนี้ที่ชัดเจน มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้  โดยหวังว่าโครงงานเล่มนี้จะช่วยให้พนักงานและนักศึกษาสหกิจที่จะปฏิบัติในหน้าที่นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: การตรวจรับสินค้า, ระบบบัญชีเจ้าหนี้, การบันทึกค่าใช้จ่าย, การจ่ายชำระหนี้, ลดข้อผิดพลาด


Abstract

Novotel Bangkok Platinum Pratunam is a 4-star hotel at the heart of Bangkok, providing  accommodation services, dining experience, conference rooms and a, ballroom as well as any related services. In this study, the researcher worked at the accounting department and was assigned to validate  goods receipt management, analysis of expenses, and duration of hotel imbursement, etc.

From work in accounting department, it emphasized on exhaustive work processes in order to validate product lists to ensure the accurate transport of the products.  To prevent inaccurate validation of the goods, the researcher focused on the importance of the project “Goods Receiving Process and Accounts Payable,” by recording expenses, recording payables, validating expenses and processing transaction. For any involved individuals, the project aimed to present a transparent method of paying debt with a secure and effective internal system and trustable data validation. It was anticipated that this project could be a great help for personnel and cooperative education students interning in this position.

Keywords: Goods receipt validation, Accounts payable, Expenses record, Debt payment, Mistake prevention.


กระบวนการรับสินค้าและระบบบัญชีเจ้าหนี้ | Goods Receiving Process and Accounts Payable System

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 642
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code