ระบบบัญชีกิจการขายสินค้าและบริการ

Last modified: April 13, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบบัญชีกิจการขายสินค้าและบริการ
Express Accounting Software for Sales of Goods and Services
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว เสริมศิริ  จิตสุรภิญโญ, นางสาว ดวงนภา   ภู่บางกระดี่
Miss Sermsiri  Jitsurapinyo, Miss Dungnapha  Pubangkadee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์วิรากานต์  เทวินภิบาลพันธุ์
Miss Virakarn  Tewinpibanpun
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2016

การอ้างอิง/citation

เสริมศิริ  จิตสุรภิญโญ และ ดวงนภา ภู่บางกระดี่. (2558). ระบบบัญชีกิจการขายสินค้าและบริการ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

คณะผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ บริษัท สำนักงานดุลยกิจการบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านวิชาชีพการบัญชีและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่องค์กรธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดยบริษัทใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส ในการดำเนินงานต่างๆเช่นการบันทึกข้อมูลใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่าย บันทึกข้อมูลใบกำกับภาษีซื้อและใบกำกับภาษีขาย บันทึกข้อมูลการขายเงินสดและการขายเชื่อ ฯลฯ ซึ่งในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรสในการทำงานต่างๆ ภายในบริษัท คณะผู้จัดทำจึงเลือกศึกษาในเรื่อง ระบบบัญชีกิจการขายสินค้าและบริการ โดยรายงานจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนการขายตั้งแต่การรับเอกสารจากลูกค้า การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จนกระทั่งการบันทึกข้อมูลการขายเงินสด ขายเงินเชื่อ และการชำระหนี้จากลูกหนี้ เนื่องจากการขายมีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจต่อทุกๆ ธุรกิจ จึงได้จัดทำรายงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งความรู้แก่ผู้สนใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขายสินค้าและบริการโดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส

คำสำคัญ: โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส, ระบบบัญชีกิจการขายสินค้าและบริการ, การดำเนินธุรกิจ, การขายเงินสด, ขายเงินเชื่อ, การชำระหนี้จากลูกหนี้


Abstract

The researchers operated the co-operative education at Dulyakij Accounting Company Limited which provides accounting services and other works that relate to a company and the general public. The company uses Express software for operations, such as recording of receipt voucher and payment vouher, recording of input tax invoice and output tax invoice, recording the cash sales and credit sales, etc. From the co-operative education, the researchers knew the importance of using Express software in many fields in this company, we selected to study “Express Accounting Software for Sales of Goods and Services”, which indudes details of sales processes starting from receiving the document from the customers, checking the accuracy of document until recording the cash, sales credit sales and payment from accounts receivable on Express software program. Since sales is an important part for business operations, the researchers had done this report to be knowledge for people who are interested in product and service sales processes by using Express software program.

Keywords: Express software program, Business Operation, Credit sales, Payment from account receivable.


ระบบบัญชีกิจการขายสินค้าและบริการ | Express Accounting Software for Sales of Goods and Services

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1035
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code