ระบบการจองคิวและจัดการร้านทำผมออนไลน์แฮร์ทูสไตล์

Last modified: March 25, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบการจองคิวและจัดการร้านทำผมออนไลน์แฮร์ทูสไตล์
Hair salon online appointment and management system
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวศิวพร เพชรวิลัย 5704800089,
นางสาวนันทนา ศรีพรมทอง 5704800094

Ms. Siwaporn Phetwilai, Ms. Nanthana Sripromtong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์วีนา โชติช่วง
Miss. Veena Chotchuang
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2561
1/2018

การอ้างอิง/citation

ศิวพร เพชรวิลัย และนันทนา ศรีพรมทอง. (2561). ระบบการจองคิวและจัดการร้านทำผมออนไลน์แฮร์ทูสไตล์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


 

Abstract

Hair Two Style Salon operates a business on haircut, hairstyling, hair coloring, and hair steaming with distribution of hair treatment products and hair styling products.  Their crews are consisted of many hairdressers, salon staffs, and hair technicians. Sometimes, their customers make reservations by phone and they record such reservations on paper. Consequently, there are some errors and repetition of records or cancellation made by customers. As a result, some customers are unsatisfied leading to inconvenience of service providing and loss of some income.  Based on those problems, the research developed an Online Salon Management System: Case Study of Hair Two Style Salon in order to facilitate data management and reduce complex operation procedures with Queuing Management System and correct reporting. This system is developed based on PHP language on MySQL Database System. In addition, the Theory of First in First out (FIFO) is also applied to manage queues of customers and facilitate them in making reservation. It is also helpful for managing employees. Users are consisted of customers, owner, and employees.  After operating, it can be concluded that the system improved efficiency on queuing management correctly enabling all functions to be operated perfectly with more convenience and less mistakes as demanded by users.

 

Keywords:  Queuing, PHP, Hair Two Style Salon.


ระบบการจองคิวและจัดการร้านทำผมออนไลน์แฮร์ทูสไตล์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

 

addmission-siam university

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 2513
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print