ระบบเสนอประกันสุขภาพ (กรณีศึกษา บริษัท ไอบีเอสซี โบรคเกอร์ จำกัด)

Last modified: June 13, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบเสนอประกันสุขภาพ (กรณีศึกษา บริษัท ไอบีเอสซี โบรคเกอร์ จำกัด)
Health Insurance System (Case study IBSC broker Company Limited)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ไชยพศ กาญจนะทวี  5804800033, นาย อนันต์ ภิรมย์ประเมศ  5804800032
Mr. Chaiyapote Kanjanatawee 5804800033, Mr. Anan   Pirompramet  5804800032
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ธนาภรณ์   รอดชีวิต
Miss Thanaporn Rodcheewit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ไชยพศ กาญจนะทวี และอนันต์  ภิรมย์ประเมศ. (2561). ระบบเสนอประกันสุขภาพ (กรณีศึกษา บริษัท ไอบีเอสซี โบรคเกอร์ จำกัด). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

      บริษัท ไอบีเอสซี โบรคเกอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจในลักษณะเป็นผู้ให้บริการทางด้านหุ้นส่วนประกันภัย เป็นตัวแทนการจัดหาประกันสุขภาพ โดยดำเนินการแบบขายตรงผ่านทางการติดต่อทางโทรศัพท์ โดยการทำงานในปัจจุบันพบว่าหากลูกค้าต้องการข้อมูลของกรมธรรม์หรือความคุ้มครองของประกันสุขภาพกว่าทางบริษัทจะทำการส่งให้ลูกค้าอาจจะต้องใช้เวลานานและอาจทำให้ลูกค้าท่านนั้นเปลี่ยนใจไม่ซื้อทำให้เกิดความไม่สะดวก ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำและบริษัทจึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบเสนอประกันสุขภาพขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ และเพื่อประหยัดงบประมาณ เวลาในการทำงาน โดยระบบพัฒนาโดยใช้ภาษา VB.Net และ asp.net C# โดยสร้าง FORM.net ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ และใช้ CSS ในการออกแบบติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้  ซึ่งระบบเสนอประกันสุขภาพ จะแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน หลักๆ คือ 1. ส่วนหน้าเว็บไซต์จะแสดงแพ็คเกจ รายละเอียดต่าง ๆ ของประกันสุขภาพ เช่น ความคุ้มครอง อุบัติเหตุ ค่ารักษา ทุนประกันต่อครั้งในการรักษาพยาบาล และทำการฝากข้อมูลของลูกค้าเพื่อให้พนักงานขายดำเนินการติดต่อกลับ 2. ส่วนสำหรับผู้ดูแลระบบ สามารถเพิ่มแพ็คเกจประกันเข้าไปได้ โดยจะมีการกำหนดค่าประกันต่างๆ ชื่อแพ็คเกจ เงื่อนไขอายุ และเมื่อเพิ่มข้อมูลสำเร็จ จะทำการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลของทางบริษัท   โดยระบบจะช่วยให้ผู้ใช้มีความสะดวกสบายในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ สามารถเช็ครายละเอียดของกรมธรรมได้ง่ายโดยไม่ต้องติดต่อกับทางบริษัทประกันสุขภาพโดยตรงและยังเพิ่มยอดขายให้กับทางบริษัท ไอบีเอสซี.โบรคเกอร์ จำกัด อีกด้วย

คำสำคัญ: ประกันสุขภาพ, แพ็คเกจประกัน, ไอบีเอสซี โบรคเกอร์ จำกัด


Abstract

       IBSC Broker Co., Ltd. is a service provider in car insurance and a provider of health insurance through implementing direct sales via telephone. Thus, the preparation and the company have developed a concept to offer health insurance to meet the needs of the user, and to budget time. The work to system was developed using C # language, VB.Net and by creating FORM.net in the asp.net to communicate with users in the design and use CSS. The offers of health insurance at work will be divided into two main parts : 1. the website shows Package Details such as, the protection of health insurance, accident insurance fee per visit of care, and deposit the customer information to sales conducted 2. for the administrators, insurance can be added to it, can configure such insurance, package name, age, condition and when adding data successfully, will record the information into the database of the company. The system will allow users to have the convenience of purchasing health insurance, and they check the details of the insurance easily without having to contact the health insurance company and increase sales for the company IBSC Broker Co., Ltd.

Keywords:  Health Insurance, Insurance Package, IBSC broker Company Limited


ระบบเสนอประกันสุขภาพ (กรณีศึกษา บริษัท ไอบีเอสซี โบรคเกอร์ จำกัด) /  Health Insurance System (Case study IBSC broker Company Limited)  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 231
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print