การติดตั้งระบบสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่จัดสรร

Last modified: February 20, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การติดตั้งระบบสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่จัดสรร
Housing Estate Underground Cable Installation
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอภิวิชญ์ โมกไธสง
Mr. Apiwit Mokthaisong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ. ดร. ยงยุทธ นาราษฎร์
Asst. Prof. Dr. Yongyuth  Naras
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

อภิวิชญ์ โมกไธสง. (2563). การติดตั้งระบบสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่จัดสรร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Mokthaisong A. (2020). Housing estate underground cable installation. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

     ปริญานิพนน์นี้นำเสนอ การติดตั้งระบบสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่จัดสรร ณ การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกออกปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาภาคปฏิบัติระหว่างมหาวิทยาลัยกับการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบแบบงานลากสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่จัดสรรและตรวจสอบเอกสารแสดงราคากลางในการก่อสร้าง(Bill of Quantities) ผลจากการออกปฏิบัติงานจริงทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ:  แบบงานลากสายใต้ดิน, เอกสารแสดงราคากลางในการก่อสร้าง


Abstract

     This cooperative education project presented about underground cable installation at Metropolitan Electricity Authority, Wat Liab, during the internship experience between Cooperative Education Project of Siam University and Metropolitan Electricity Authority. My responsibilities was verify As-Built Drawing Electrical Underground in housing estate area and verify Bill of Quantities (BOQ). The practical experience allow me to apply knowledge in class and in the future

Keywords:  As-Built Drawing Electrical Underground, Bill of Quantities. 


การติดตั้งระบบสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่จัดสรร|Housing Estate Underground Cable Installation

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 98
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print