เครื่องมือบริการข้อมูลประจำตัว

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เครื่องมือบริการข้อมูลประจำตัว
Identity Services Engine (ISE) network at Canon Marketing (Thailand)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายฐิติเศรษฐ์ สาระเทียน, นายณวรรธน์ แสงศรีกล่อม
Mr. Titiset Saratian, Mr. Nawat Sangsriglom
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.กาญจนา ศิราวราเวทย์
Dr. Kanchana Silavravej
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ฐิติเศรษฐ์ สาระเทียน และ ณวรรธน์ แสงศรีกล่อม. (2560). เครื่องมือบริการข้อมูลประจำตัว. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) เป็นบริษัทที่ขายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์กล้อง อุปกรณ์เกี่ยวกับกล้อง ปริ๊นเตอร์ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ระดับโรงงาน หมึก และอะไหล่ต่างๆเป็นหนึ่งในบริษัทลูกของ บริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง อยู่ภายใต้ CSPL (บริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง สิงคโปร์)ประสบปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่ายในบริษัทอื่นที่อยู่ภายใต้ CSPL โดยต้องทำการขออนุมัติในการเชื่อมต่ออาจจะเกิดลืมขอคำร้องในการใช้เครือข่ายและความล่าช้าในการทำงาน  ซึ่งยังมีอีกหลายๆประเทศที่อยู่ภายใต้ CSPL ที่ประสบกับปัญหานี้ปัจจุบันทางบริษัทประสบปัญหาไม่สามารถนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ยังประเทศต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ CSPL เนื่องจาก เครือข่ายเป็นคนละวงกันจึงเกิด Project Wi-Fi Beyond เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยการเปลี่ยนสวิตช์ให้เครื่อข่ายเป็นวงเดียวกันโดยสวิตช์นี้เป็นสวิตช์ที่รองรับกับ Project Wi-Fi Beyond นี้ทำให้เครือข่ายสามารถใช้ด้วยกันได้ไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนที่อยู่ภายใต้ บริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง สิงคโปร์ จะทำให้สามารถใช้งานเครือข่ายในต่างประเทศในเครือ CSPL ได้โดยไม่ต้องขอการอนุมัติในการจะใช้เครือข่ายในต่างประเทศ

คำสำคัญ: คอมพิวเตอร์, เคริ่องมือบริการข้อมูลประจำตัว, อินเตอร์เน็ตไร้สายที่อยู่ไกล


Abstract

Canon Marketing (Thailand) Company Limited is a company that sells and provides after sales services for many products such as camera equipment, printers and various spare parts. This company is one of the subsidiaries of Canon Marketing under CSPL (Canon Marketing Singapore). The network connection in other companies under CSPL, needs approval for connection. Then each company must request approval access in advance. There are many countries that are under the CSPL faced with this problem. They have encountered problems that cannot be used in various countries under CSPL, because the network is different, therefore, the Wi-Fi Beyond can solve problems and increase work efficiency. By changing the routes switch to the same network. Will allow support for the Project Wi-Fi Beyond regardless the country, under Canon Marketing (Singapore).

Keywords: Computer, ISE, Wi-Fi Beyond.


เครื่องมือบริการข้อมูลประจำตัว | Identity Services Engine (ISE) network at Canon  Marketing (Thailand)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 124
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print