การปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องซีลม้วนกระดาษ

Last modified: May 10, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องซีลม้วนกระดาษ
Improvement and Maintenance of Paper Roll Sealing Machine
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายนิชา   คำคูณ, นายพรพิทักษ์   มังกะโรทัย
Mr. Nicha   Khamkhun, Mr. Pornpithak   Mangkarothai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ นาราษฏร์
Asst. Prof. Dr. Yongyuth   Naras
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2563
2/2020

การอ้างอิง|Citation

นิชา คำคูณ และพรพิทักษ์ มังกะโรทัย. (2563). การปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องซีลม้วนกระดาษ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Khamkhun N. & Mangkarothai P. (2020). Improvement and maintenance of paper roll sealing machine. (Cooperative Education). Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษานี้นำเสนอประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องซีลม้วนกระดาษซึ่งเป็นเครื่องจักรเก่า การศึกษานี้ดำเนินการในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับบริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด กระบวนการประกอบด้วย การศึกษาหลักการทำงานและการทดสอบส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง  การรวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาในการทำงานของเครื่อง การแก้ไขหรือเปลี่ยนส่วนประกอบของเครื่องที่เสียหายหรือทำงานไม่ถูกต้อง และการทดสอบสมรรถนะในการทำงานของเครื่องที่ได้ทำการปรับปรุง  เครื่องที่ได้ปรับปรุงขึ้นนี้มีคุณลักษณะในการทำงานที่สมบูรณ์ และปลอดภัย  ทฤษฎีและหลักการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องซีลม้วนกระดาษนี้ได้ถูกนำเสนอไว้อย่างละเอียดในรายงานฉบับนี้

คำสำคัญ: เครื่องซีลม้วนกระดาษ, การปรับปรุงเครื่องจักร, ส่วนประกอบของเครื่องจักร


Abstract

This cooperative education project presented work experiences on improvement and maintenance of the old paper roll sealing machine. This study was conducted during a cooperative education practice with Royal Paper Forms Company, Limited. The procedure consisted of studying of operating principle and testing of the machine’s components, collecting and analyzing the problems of machine operation, repairing or replacing the machine’s components which were damaged or operates incorrectly, and performance testing of the improved machine. The improved machine had the characteristics of running completely and safety. The theory and operation of the components in the paper roll sealing machine were described in detail in the report.

Keywords:  Paper Roll Sealing Machine, Machine Improvement, Machine’s Components.


การปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องซีลม้วนกระดาษ|Improvement and Maintenance of Paper Roll Sealing Machine

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 238
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print