การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลไฟฟ้าภายในบริษัทโรจน์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

Last modified: December 15, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลไฟฟ้าภายในบริษัทโรจน์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
Maintenance of electrical equipment within the Factory at Roj Advertising Company
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายรวิพล  ขำเมืองน้อย
Mr. Rawipon  Khammuangnoi
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุทธิเกียรติ ชลลาภ
Mr. Suthikeart Chollalarp
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2563
2/2020

การอ้างอิง|Citation

รวิพล  ขำเมืองน้อย. (2563). การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลไฟฟ้าภายในบริษัทโรจน์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Khammuangnoi R. (2020). Maintenance of electrical equipment within the Factory at Roj Advertising Company. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงการสหกิจศึกษาเล่มนี้ได้นำเสนอประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลไฟฟ้าภายในบริษัท โรจน์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน สามารถแบ่งตามประเภทของงาน คือการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน การซ่อมบำรุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดข้อง การซ่อมบำรุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไข เป็นการป้องกันการชำรุดของเครื่องจักรต่างๆ  และสามารถทำงานได้อย่างสะดวก โดยสรุปขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้  คือการทําความสะอาด การตรวจเช็คและวัดสารหล่อลื่น การปรับแต่งการใช้ การเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอหรือชํารุด  และการทดสอบการทำงาน  ทำให้ได้ประสบการณ์ และความเข้าใจการทำงานด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆ  เพื่อลดการขัดข้องของเครื่องจักร และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

คำสำคัญ: การซ่อมบำรุง, เครื่องตัดเลเซอร์, ปั๊มลม, เครื่องเป่าลม


Abstract

This cooperative operation project presents experience in the maintenance of electrical equipment within the Fachinery at Roj Advertising Company. It is a learning operation with a preventive maintenance plan, maintenance after breakdown, maintaining the appearance of improvements and protection to make maintenance convenient. In summary, the steps are cleaning, checking, measuring lubricants, adjusting use, replacing worn or damaged parts and testing. From learning to gain experience and understanding of working in the maintenance of various machines which helps reduce machine breakdowns and can increase productivity.

Keywords:  Maintenance, Laser cutting, Air pump, Air dryer


การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลไฟฟ้าภายใน บริษัทโรจน์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด | Maintenance of electrical equipment within the Factory at Roj Advertising Company

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 546
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code