การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเอกสารของฝ่ายจัดซื้อโดยใช้ระบบ 5ส. ในโรงแรมโหมด สาทร

Last modified: June 22, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเอกสารของฝ่ายจัดซื้อโดยใช้ระบบ 5ส. ในโรงแรมโหมด สาทร
Improvement of Archiving Efficiency in Mode Sathorn Hotel Procurement Department using 5S Principle
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนภัสสร รอดถึง
Miss Naphatsorn Rodtheung
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อัคร ธนะศิรังกูล
Mr. Akhara Thanasirangkul
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

นภัสสร รอดถึง. (2560). การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเอกสารของฝ่ายจัดซื้อโดยใช้ระบบ 5ส. ในโรงแรมโหมด สาทร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเอกสารของฝ่ายจัดซื้อในโรงแรมโหมด สาทร โดยการใช้หลักทฤษฏี 5ส. ในการปฏิบัติงาน และสำรวจความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามแบบเจาะจงเพื่อเก็บข้อมูลจากพนักงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดซื้อโดยตรง จำนวน 4 คน ผลการวิจัยพบว่า การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเอกสารของฝ่ายจัดซื้อในโรงแรมโหมด สาทรตามทฤษฎี 5ส. โดยส.ที่1และ2 สะสางกับสะดวก ผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจทั้งหมด คัดแยกได้อย่างครบถ้วนและสะดวกยิ่งขึ้น ส.ที่3 สะอาด ผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจทั้งหมด แต่มี1คนให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าอาจจะสะอาดแค่ช่วงแรก หากไม่ดูแลต่อเนื่องจะกลับสู่สภาพเดิม ส.ที่4 สุขลักษณะ ผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจทั้งหมด ปฏิบัติกันต่อเนื่องได้ไม่ยุ่งยาก ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดีมากขึ้นและส.ที่5   สร้างวินัย เป็นส่วนสุดท้ายที่ทำไว้เพื่อเสนอแนะให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการทำงานและปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบโดยต้องใช้ระยะเวลาในการวัดประสิทธิผลในการทำ 5ส.สืบต่อไป

คำสำคัญ: ทฤษฎี5ส., การจัดเก็บเอกสาร, ทัศนคติที่ดีในการทำงาน


Abstract

This study aims to improve archiving efficiency of the procurement department in Mode Sathorn Hotel using the 5S Principle. A satisfaction survey was conducted using a purposive questionnaire to collect information from 4 relevant procurement staff members. Research showed archiving efficiency improvement under 5S principle. The staff were highly satisfied with the first two principles (Clearing and Organizing), while on the third (Cleaning) one staff member commented that if the effort is not continuous, cleanliness might revert to the original state. The fourth principle (standardizing) allowed a simple procedure which satisfied all staff members and improved efficiency. The fifth (Training and Discipline) was the final part for organization-wide promotion of good working  attitude and order. More time is needed for accurate and detailed 5S evaluation.

Keywords:  5S principles, Archiving, Good working attitude.


การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเอกสารของฝ่ายจัดซื้อโดยใช้ระบบ 5ส. ในโรงแรมโหมด สาทร | Improvement of Archiving Efficiency in Mode Sathorn Hotel Procurement Department using 5S Principle

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1522
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print