น้ำยาล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว

Last modified: February 1, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
น้ำยาล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว
Lime Dishwashing Liquid to Removes Stains
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ณฐพงศ์  สิริจรรยาธรรม, นาย ภูธเรศ  ตันธเนศ
Mr. Nathaphong  Silijanyathum, Mr. Phutharase  Tanthanase
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ อัคร ธนะศิรังกูล
Mr. Akhara  Thanasirangkul
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ณฐพงศ์  สิริจรรยาธรรม และ ภูธเรศ  ตันธเนศ. (2561). น้ำยาล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จากการที่ได้เข้ารับการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค คณะผู้จัดทำมีความสนใจที่จะนำวัตถุดิบเหลือใช้ มารีไซเคิลเป็น “น้ำยาล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว” โดยวัตถุดิบเหลือใช้นั้นนำมาจากการกำจัดวัตถุดิบของโรงแรมโดยใช้ระบบ HACCP  คือ การวิเคราะห์จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมของวัตถุดิบให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่โรงแรมกำหนดไว้ แต่ว่าวัตถุดิบจากที่ผู้จัดทำได้เลือกใช้นั้นยังไม่หมดอายุแต่เพียงว่าจำเป็นต้องกำจัดทิ้งจึงนำมาใช้ทำน้ำยาล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ในครัวได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากอุปกรณ์ที่ได้ใช้ในครัวจะมีปัญหาเรื่องของคราบไขมัน ซึ่งทำให้การชำระล้างความมันออกยาก ดังนั้นผู้จัดทำมีความเห็นในการนำวัตถุดิบที่เหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของน้ำยาล้างจาน จากการที่คณะผู้จัดทำทดลองทำ “น้ำยาล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว” เรียบร้อยแล้ว และได้นำมาให้พนักงานแผนกครัวทดลองใช้ หลังจากนั้นได้ทำการสำรวจความพึงพอใจโดยการแจกแบบสอบถามให้กับพนักงานแผนกครัวของโรงแรม จำนวน 30 คน  สรุปได้ว่า ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ “น้ำยาล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว”  พบว่าคุณลักษณะในด้านสามารถทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในครัว และด้านความชอบโดยรวมมีความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับมากที่สุด สรุปได้ว่า “น้ำยาล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว”  สร้างประโยชน์และยังสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับสถานประกอบการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คำสำคัญ: น้ำยาล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว, รีไซเคิล, คราวน์ พลาซ่า


Abstract

By attending the cooperative education project at Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park, the authors were interested in utilizing and recycling waste materials to make “Lime Dish Washing Liquid.” Waste materials derive from the disposal of hotel materials using the HACCP system, which is a process of analyzing critical points that must control materials to meet the standards set by the hotel. However, selected materials were unexpired, but required to be disposed of. So, the authors made Lime Dish Washing Liquid by using these materials. The purpose of this project was to make Lime Dish Washing Liquid to clean kitchen equipment more efficiently because the equipment used in the kitchen have problems of grease stains, leading to the difficulties to clean. Therefore, the authors initiated to utilize waste materials for their benefits and cost reduction. After completely making “Lime Dish Washing Liquid,” the authors asked the satisfaction of 30 employees at Kitchen Department by distributing copies of a questionnaire. The survey results showed that they were satisfied with “Lime Dish Washing Liquid.” Properties to clean the kitchen
appliances had the highest mean on satisfaction and overall preference. It could be concluded that “Lime Dish Washing Liquid” would be beneficial to clean kitchen appliances well and can also reduce the cost of dishwashing liquid for hotel as well.

Keywords:  Lime Dish Washing Liquid, Recycling, Crowne Plaza.


น้ำยาล้างจานขจัดคราบสูตรมะนาว / Lime Dishwashing Liquid to Removes Stains

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 2
Views: 20326
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print