การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอนุมัติขนย้ายสินค้าโดยใช้เหมืองกระบวนการ

Last modified: October 20, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอนุมัติขนย้ายสินค้าโดยใช้เหมืองกระบวนการ
Improvement of Transport Approval Process Using Process Mining
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณัฐวุฒิ ชุ่มอิ่ม
Mr. Nattawut Chum-Im
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
Prof. Dr. Wichian Premchaiswadi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
Master of Science
สาขาวิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2564
2021
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
IEEE
2021 19th International Conference on ICT and Knowledge Engineering (ICT&KE) 

การอ้างอิง|Citation

ณัฐวุฒิ ชุ่มอิ่ม. (2565). การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอนุมัติขนย้ายสินค้าโดยใช้เหมืองกระบวนการ. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Chum-Im N. (2022). Improvement of transport approval process using process mining. (Master’s thesis). Bangkok: Master of Science in Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ นำเสนอเทคนิคการทำเหมืองกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอนุมัติขนย้ายสินค้า โดยใช้บันทึกเหตุการณ์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในระบบสารสนเทศมาวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อศึกษาระยะเวลาการให้บริการและศึกษาความสอดคล้องกันของกระบวนการ รวมถึงขั้นตอนการทำงานที่ผิดพลาดเพื่อพัฒนากระบวนการและลดความผิดพลาดกระบวนการอนุมัติโดยมีขั้นตอนดังนี้ คือ 1. การศึกษาข้อมูล การเตรียมข้อมูล และนำเข้าข้อมูล 2. การวิเคราะห์โดย Disco 3. การวิเคราะห์ด้วย RapidMiner 4. การวิเคราะห์โดย ProM 5. การวิเคราะห์โดย Celonis ผลวิจัยพบว่าการขออนุมัติขนย้ายสินค้าในแต่ละเดือนมีอัตราการเพิ่มสูงขึ้น การขออนุมัติขนย้ายสินค้าแต่ละชนิดนั้น ในบางชนิดสินค้าอาจมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในการขออนุมัติขนย้ายสินค้า เนื่องจากมีการใช้งานในระบบในอัตราที่น้อย ในส่วนของเจ้าหน้าที่นั้นอาจมีการพิจารณาในการเพิ่มคนหรือการใช้เทคโนโลยีอื่นเข้ามาร่วมในการทำงานให้มากขึ้น เพื่อลดปัญหาด้านกระบวนการและความผิดพลาดในการตรวจสอบ ด้านระยะเวลาในส่วนความล่าช้านั้นเกิดจากภายหลังการอนุมัติขนย้ายสินค้าแล้ว ส่งผลให้ไม่มีการตรวจสอบการขนย้ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถเป็นแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของการอนุมัติขนย้ายสินค้าในอนาคตต่อไป

คำสำคัญ: เหมืองกระบวนการ, บันทึกเหตุการณ์, การตรวจสอบความสอดคล้อง, การอนุมัติขนย้ายสินค้า


Abstract

This research presented the use of process mining to analyze for improvement of transport approval processes. The event log of actual activities was used as an input for the analysis to understand the process and check the actual time taken for the approval of the applicant’s moving and officer’s work, including the work process leading to analysis of the delay and check for malfunctions. The research has five steps. 1). Study preparation and import data; 2). Disco analyze; 3). RapidMiner analysis; 4). ProM analysis; 5). Celonis analysis the research showed that the rate of transport approval moved well each month. For some products, the criteria for approval to move the goods should be adjusted due to being used in the system at a low rate. On the part of the staff, there should be a consideration of adding more people or using other technologies to their work to reduce errors in document verification. The amount of time the delay caused after the approval resulted in no practical inspection. The results of this research can be a way to improve and increase the efficiency of moving approval requests in the future.

Keywords: Process Mining, Event log, Conformance Checking, Approval process.


การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอนุมัติขนย้ายสินค้าโดยใช้เหมืองกระบวนการ | Improvement of Transport Approval Process Using Process Mining

Master of Science in Information Technology, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 303
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code