ขั้นตอนการยกเว้นภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานที่เดินทางไปต่างประเทศและการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last modified: July 30, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการยกเว้นภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานที่เดินทางไปต่างประเทศและการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Tax exemption procedure of petroleum products supplied to aircrafts traveling abroad and performing customs formalities at Suvarnabhumi Airport
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอรรคพล เหรียญตระกูล
Mr. Akkapol Reantrakul
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
Ms. Sivilai Saibuathong
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง|Citation

อรรคพล เหรียญตระกูล. (2558). ขั้นตอนการยกเว้นภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานที่เดินทางไปต่างประเทศและการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Reantrakul A. (2015). Tax exemption procedure of petroleum products supplied to aircrafts traveling abroad and performing customs formalities at Suvarnabhumi Airport. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่น การคืนอากรทั่วไป การควบคุมสินค้า และการตรวจปล่อยสินค้าที่นำเข้าหรือส่งออก สินค้าถ่ายลำ สินค้าผ่านแดน ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นอกเหนือจากสินค้าที่ผู้โดยสารนำมาพร้อมกับตน รวมทั้งการควบคุมคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากรในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แต่ไม่รวมถึงคลังทัณฑ์บนภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน

ผู้จัดทำได้เข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ส่วนบริการศุลกากร 2 จากการปฏิบัติงานในส่วนนี้ ผู้จัดทำได้พบเห็นบริษัทผู้ค้าน้ำมันมาทำพิธีการทางศุลกากรเพื่อขอยกเว้นภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้จัดทำจึงได้ทำโครงงานในหัวข้อ “ขั้นตอนการยกเว้นภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานที่เดินทางไปต่างประเทศและการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”  เพื่อศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับของที่ได้รับยกเว้นอากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้จะใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทผู้ค้าน้ำมันหรือผู้ที่สนใจ

คำสำคัญ: ภาษีอากร  น้ำมันเชื้อเพลิง การยกเว้นอากร


Abstract

Suvarnabhumi Airport Cargo Clearance Customs Bureau is in charge of performing customs formalities, collecting duties and other incomes, giving duty refunds, controlling cargo, as well as clearing imported, transit and transshipment cargo in Suvarnabhumi Airport. It also supervises bonded warehouses and free zone within the area.

The organizer was involved in customs service division 2, where I found that many oil companies process the customs formality in order to get tax exemption, therefore, the organizer conducted the project “Tax exemption procedure of petroleum products supplied to aircrafts traveling abroad and performing customs formalities at Suvarnabhumi Airport”  in order to study performing customs formality and related regulations. The information of this study  gives the proper guidelines for performing customs formality and it benefits will be for oil companies and other interested people.

Keywords: Taxation, Petroleum products, Tax exemption.


ขั้นตอนการยกเว้นภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานที่เดินทางไปต่างประเทศและการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ|Tax exemption procedure of petroleum products supplied to aircrafts traveling abroad and performing customs formalities at Suvarnabhumi Airport

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 357
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code