การประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยของบริษัท TTA Space by DraftBoard สู่มาตรฐาน SHA

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยของบริษัท TTA Space by DraftBoard สู่มาตรฐาน SHA
Regulations and Practices for Hygiene of The TTA Space by DraftBoard for the Standards of SHA
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ปณิดา เชื้อเอี่ยมพันธ์, นางสาว อริสา อรัญพันธ์
Ms. Panida  Chue-aimphan, Ms. Arisa  Aranphan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.กฤป จุระกะนิตย์
Krip  Jurakanit Ph.D
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

ปณิดา เชื้อเอี่ยมพันธ์ และ อริสา อรัญพันธ์. (2563). การประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยของบริษัท TTA Space by DraftBoard สู่มาตรฐาน SHA. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Chue-aimphan P., & Aranphan A. (2020). Regulations and practices for hygiene of the TTA space by draftboard for the standards of SHA. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานสหกิจเรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยของบริษัท TTA Space by DraftBoard สู่มาตรฐาน SHA ผ่านเพจ TTA Space by DraftBoard จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยของบริษัท TTA Space by DraftBoard สู่มาตรฐาน SHA และเพื่อประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยของบริษัท TTA Space by DraftBoard ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ทางคณะผู้จัดทำได้ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยอินโฟกราฟิกที่มีจำนวนผู้เข้าถึงมากที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์ในหัวข้อเรื่อง “SHA X TTA SPACE BY DRAFTBOARD” มีจำนวน 193 คน ในด้านผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในสื่ออินโฟกราฟิกการประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยของบริษัท TTA Space by DraftBoard ผ่านเพจเฟซบุ๊ก โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย  4.30  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเรื่องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงช่องทางการให้บริการ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.50 โดยบริษัท TTA Space by DraftBoard ได้แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัย สู่มาตรฐาน SHA และผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นในการเข้าใช้พื้นที่ภายในบริษัท

คำสำคัญ: การประชาสัมพันธ์, SHA


Abstract

This internship project was about developing the hygiene practices of TTA Space by DraftBoard hygiene practices to SHA standards develop the guideline and to promote TTA Space by DraftBoard Hygiene Practices through their Facebook page. The information was publicized since 9 July 2021 via an infographic. The most accessible was public relation of the topic “SHA X TTA SPACE BY DRAFTBOARD” and consisted of 193 people. Overall, it was at the highest level of satisfaction with an average of 4.30. Considering each item, it was found that the respondents were satisfied with the public relations practices about the service channels at the highest level, with an average of 4.5. TTA Space by DraftBoard has a sanitary guideline to SHA standard and users have confidence in using the service in accessing the area.

Keywords:  Public relations, SHA.


การประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยของบริษัท TTA Space by DraftBoard สู่มาตรฐาน SHA | Regulations and Practices for Hygiene of The TTA Space by DraftBoard for the Standards of SHA

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 203
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code